Avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå innebär hundunderstödda pedagogik/terapi eller councelling. Det är den andra nivån av utbildning vilket innebär att du behöver ha en utbildning inom hundunderstödd aktivitet för att kunna gå denna nivå. Du som hundförare behöver ha gått minst 2 års gymnasium eller motsvarande samt ha utbildning inom den målgrupp du ska arbeta med. Det innebär att ska du gå vår utbildning till skolhundsteam (hundunderstödd pedagogik) så behöver du ha en lärarutbildning. Ska du sikta på vår vård-/terapihundsutbildning så ska du ha en yrkestitel inom vård eller omsorg såsom sjukskösterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut m.m. Du kan välja antingen att gå programmet eller läsa till examen på fristående kurser i egen takt. Till höger kan du läsa de olika uppläggen på avancerad nivå och nedan finner du information om innehållet i respektive delkurs.

G= Grundnivå
A=Avancerad nivå
F=Fristående

AAI = Animal assisted interventions
AAE = Animal assisted education
AAT = Animal assisted therapy
AAC = Animal assisted counseling

Översikt

Skolhundsprogrammet

Hundunderstödd pedagogik AAE

 • G0 – Lämplighetstest – barn
 • A1 – AAE – Skolhund i teorin
 • A2 – AAE – Skolhund i praktiken
 • A3 – AAE – VFU
 • A4 – AAE – Examensarbete
 • G5 – Certifiering – Skolhund

Vård-/terapihundsprogrammet

Hundunderstödd vård/terapi AAT

 • G0 – Lämplighetstest – barn – valfritt
 • A1 – AAT – Vård-/terapihund i teorin
 • A2 – AAT – Vård-/terapihund i praktiken
 • A3 – AAT – VFU
 • A4 – AAT – Examensarbete
 • G5 – Certifiering – Vård-/terapihund

Psykoterapihundsprogrammet

Hundunderstödd psykoterapi/coaching AAC

 • G0 – Lämplighetstest – barn – valfritt
 • A1 – AAC – Psykoterapihund i teorin
 • A2 – AAC – Psykoterapihund i praktiken
 • A3 – AAC- VFU
 • A4 – AAC – Examensarbete
 • G5 – Certifiering – Psykoterapihund

Skolhund

Hundunderstödd aktivitet
AAE (Animal Assisted Education)

För att gå denna utbildning så ska du ha genomfört utbildning på AAA nivå (Besökshund)

Lämplighetstest

Då vi som utbildningsinstitution har ett stort ansvar behöver vi se hunden tillsammans med barn. Vi kan aldrig ge garantier för att hunden utvecklar beteenden med tiden som leder till att hunden inte ska arbeta med barn. Det vi kan ge garanti för är att under tiden den utbildas och fram till examen har hunden trivts i umgänge med barn. Likaså testar vi hundteamen i ett kvalitetstest vartannat år vilket gör att vi återigen kan säga om vi anser hunden lämplig.

Testet i sig utformar sig som så att barnen får röra sig så som barn gör. Med rörelse och höga ljud, vi leker med barnen och rör oss runt hunden. Hunden får också hälsa på barnen som får klappa på hunden samt att de också får ge godis till hunden. Något hunden behöver ha är stor impulskontroll för att kunna arbeta med barn och givetvis ett glatt sinne för barn.

Vi rekommenderar inte att man gör detta test före hunden fyllt 18 månader.

 • Undervisning och inlärning med skolhund
  • Lektionsdesign
  • Differentiering och explicit undervisning
  • Studieteknik
  • Tjänstehund i olika typer av lärmiljöer
  • Språkutveckling
  • Läs- och skrivinlärning
  • Matematikinlärning
 • Skolhundsinsatser för barn med särskilda behov
  • Specialpedagogiska material och hjälpmedel
  • Tecken som stöd i arbete med tjänstehund
  • Mätverktyg och kartläggninsmetoder
  • Funktionsvariationer i skolan
  • Särskolans och specialskolans verksamhet
 • Praktisk pedagogik med skolhund
  • Arbeta med hund utifrån grundskolans, förskolans och särskolans läroplan
  • Lektionsplanering med tjänstehund
  • Dokumentation av pedagogiska insatser med tjänstehund
  • Elevledda och hundunderstödda utvecklingssamtal
  • Arbeta med elevhälsofrämjande insatser 
 • Arbetsmiljö och säkerhet i pedagogiska miljöer
  • Arbetsmiljö och säkerhet i skolan
  • Rutiner vid avvikelse och olycksfall
  • Riskanalys för pedagogiska miljöer
  • Basala hygienrutiner i skolan
  • Första hjälpen, barn/ungdom
 • Lagstiftning och styrdokument i skolan
  • Skollagen
  • Anmälningsplikten
  • Barnkonventionen
 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Klicker som träningsmetod i praktiken
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)
 • Kunna kommunicera med hunden på ett sätt som gynnar hundens valfrihet och välfärd
 • Arbete efter basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14]
 • Bedöma arbetskapacitet och motivationsnivå på sin tjänstehund baserat på ras, individ och hälsa
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd pedagogik
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter elevens/barnets behov och dagsform
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller elev/barn visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya pedagogiska miljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan barn och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper inom skolan
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, elever/barn, personal och vårdnadshavare
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat, belöningsbaserat och relationsbaserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats i pedagogisk miljö med utgångspunkt från elevens/barnets oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats i pedagogisk miljö med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden och en positiv hundträning, samt ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av hundunderstödda pedagogiska insatser med fokus på ett säkert och etiskt förhållningssätt gentemot såväl elev som tjänstehund
 • Genomföra hundunderstödda insatser genom att kunna kombinera elevens/elevernas och tjänstehundens intresse, styrkor och förmågor
 • Kunskaper i grundläggande forskningsmetodik
 • Tolka och inhämta fakta från relevant forskning och litteratur
 • Formulera text på ett vetenskapligt sätt, samt dra relevanta paralleller till genomförda insatser med tjänstehund
 • Tillgodogöra sig vetenskaplig text, samt kunna tolka och omformulera denna utifrån det egna arbetets frågeställning
 • Kritiskt granska och värdera olika typer av information
 • Dokumentera, utvärdera och avrapportera
 • Hitta forskning/empiriska studier inom området, samt kunna tillgodogöra sig kunskap härifrån som gynnar det egna arbetet
 • Välja rätt mätverktyg och metoder för att mäta effekten av hundunderstödda insatser
 • Redogöra för målinriktat arbete med tjänstehund som resurs
 • Inhämta, bearbeta och prioritera kunskap från relevanta och pålitliga källor
 • Behärska engelsk terminologi och branschspråk gällande animal assisted interventions
 • Utforma och presentera en egen empirisk studie inom branschområdet
 • Utforma examensarbetet så att det är förankrat i såväl de teoretiska som praktiska delarna som ingår i utbildningen

Certifiering

Certifiering till skolhund sker i autentisk miljö med en barngrupp om minst 3 elever under 13 år. Certifieringarna bedöms av två examinatorer. Dessa moment kan genomföras först då alla VFU-timmar är avklarade och alla inlämningsuppgifter är klara och godkända.

Certifiering bokas via vårt bokningssystem på hemsidan. Ett förbestämt certifieringstillfälle ingår i utbildningen om du köpt utbildningen som ett helhetspaket. Vill man examineras på annan ort eller vid annat datum görs bokning för detta i vårt bokningssystem på hemsidan och en extra kostnad kan tillkomma.

Vård-/Terapihund

Hundunderstödd terapi
AAT (Animal Assisted Therapy)

För att gå denna utbildning så ska du ha genomfört utbildning på AAA nivå (Besökshund)

Lämplighetstest med barn

Detta utförs enbart av det vård/terapihundsteam som har för avsikt att arbeta med barn inom sin profession dvs som sjusköterska, arbetsterapeut eller liknande.

Då vi som utbildningsinstitution har ett stort ansvar behöver vi se hunden tillsammans med barn. Vi kan aldrig ge garantier för att hunden utvecklar beteenden med tiden som leder till att hunden inte ska arbeta med barn. Det vi kan ge garanti för är att under tiden den utbildas och fram till examen har hunden trivts i umgänge med barn. Likaså testar vi hundteamen i ett kvalitetstest vartannat år vilket gör att vi återigen kan säga om vi anser hunden lämplig.

Testet i sig utformar sig som så att barnen får röra sig så som barn gör. Med rörelse och höga ljud, vi leker med barnen och rör oss runt hunden. Hunden får också hälsa på barnen som får klappa på hunden samt att de också får ge godis till hunden. Något hunden behöver ha är stor impulskontroll för att kunna arbeta med barn och givetvis ett glatt sinne för barn.

Vi rekommenderar inte att man gör detta test före hunden fyllt 18 månader.

 • Mer information kommer inom kort
 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Klicker som träningsmetod i praktiken
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)
 • Kunna kommunicera med hunden på ett sätt som gynnar hundens valfrihet och välfärd
 • Bedöma arbetskapacitet och motivationsnivå på sin tjänstehund baserat på ras, individ och hälsa
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd terapi
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter deltagarens behov och dagsform
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller deltagarens visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya vård/omsorgsmiljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan deltagare och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper inom vård/omsorg
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat, belöningsbaserat och relationsbaserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats i vård/omsorgsmiljö med utgångspunkt från deltagarens oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats i vård/omsorgsmiljö med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden och en belöningbaserad hundträning, samt ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av hundunderstödd terapeutisk insats med fokus på ett säkert och etiskt förhållningssätt gentemot såväl deltagare som tjänstehund
 • Genomföra hundunderstödda insatser genom att kunna kombinera deltagaren/nas och tjänstehundens intresse, styrkor och förmågor
 • Kunskaper i grundläggande forskningsmetodik
 • Tolka och inhämta fakta från relevant forskning och litteratur
 • Formulera text på ett vetenskapligt sätt, samt dra relevanta paralleller till genomförda insatser med tjänstehund
 • Tillgodogöra sig vetenskaplig text, samt kunna tolka och omformulera denna utifrån det egna arbetets frågeställning
 • Kritiskt granska och värdera olika typer av information
 • Dokumentera, utvärdera och avrapportera
 • Hitta forskning/empiriska studier inom området, samt kunna tillgodogöra sig kunskap härifrån som gynnar det egna arbetet
 • Välja rätt mätverktyg och metoder för att mäta effekten av hundunderstödda insatser
 • Redogöra för målinriktat arbete med tjänstehund som resurs
 • Inhämta, bearbeta och prioritera kunskap från relevanta och pålitliga källor
 • Behärska engelsk terminologi och branschspråk gällande animal assisted interventions
 • Utforma och presentera en egen empirisk studie inom branschområdet
 • Utforma examensarbetet så att det är förankrat i såväl de teoretiska som praktiska delarna som ingår i utbildningen

Certifiering

Certifiering till skolhund sker i autentisk miljö med vanligtvis äldre. Certifieringarna bedöms av två examinatorer. Dessa moment kan genomföras först då alla VFU-timmar är avklarade och alla inlämningsuppgifter är klara och godkända.

Certifiering bokas via vårt bokningssystem på hemsidan. Ett förbestämt certifieringstillfälle ingår i utbildningen om du köpt utbildningen som ett helhetspaket. Vill man examineras på annan ort eller vid annat datum görs bokning för detta i vårt bokningssystem på hemsidan och en extra kostnad kan tillkomma.

Psykoterapihund

Hundunderstödd psykoterapi
AAC (Animal Assisted counselling)

Datum kommer

För att gå denna utbildning så ska du ha genomfört utbildning på AAA nivå (Besökshund)

Lämplighetstest med barn

Detta utförs enbart av det vård/terapihundsteam som har för avsikt att arbeta med barn inom sin profession dvs som sjusköterska, arbetsterapeut eller liknande.

Då vi som utbildningsinstitution har ett stort ansvar behöver vi se hunden tillsammans med barn. Vi kan aldrig ge garantier för att hunden utvecklar beteenden med tiden som leder till att hunden inte ska arbeta med barn. Det vi kan ge garanti för är att under tiden den utbildas och fram till examen har hunden trivts i umgänge med barn. Likaså testar vi hundteamen i ett kvalitetstest vartannat år vilket gör att vi återigen kan säga om vi anser hunden lämplig.

Testet i sig utformar sig som så att barnen får röra sig så som barn gör. Med rörelse och höga ljud, vi leker med barnen och rör oss runt hunden. Hunden får också hälsa på barnen som får klappa på hunden samt att de också får ge godis till hunden. Något hunden behöver ha är stor impulskontroll för att kunna arbeta med barn och givetvis ett glatt sinne för barn.

Vi rekommenderar inte att man gör detta test före hunden fyllt 18 månader.

Psykoterapierapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom
psykoterapiarbete.

Psykoterapi baserar seg på teorin att emotionella svårigheter och patologier
med stor sannolikhet härstammar från tidigare problematiska relationer, och
att klienten därför behöver använda sig av relationer i nuet för att uppnå
förbättring. Relationen mellan terapeut och klient är en viktig del för att terapin
skall vara effektiv. Här kan psykoterapihunden vara till hjälp för klienten att
enklare öppna upp för en relation med både hund och terapeut, och på så vis
öka effektiviteten av terapin. Målet är att med hundens hjälp utforska
klientens inre värld.

Hundunderstödd psykoterapi är en målinriktad verksamhet och deltagarens
utveckling dokumenteras och utvärderas. Det som skiljer psykoterapihund
från terapihund är att det är ett större fokus på klientens individuella terapi.
Vi följer IAHAIOs definitioner gällande terminologi som finns definierat i deras
dokument “white paper“. Hundteamen utbildas till att arbeta med sin hund som kollega i verksamheter
inom psykoterapi.

 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Klicker som träningsmetod i praktiken
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)
 • Kunna kommunicera med hunden på ett sätt som gynnar hundens valfrihet och välfärd
 • Bedöma arbetskapacitet och motivationsnivå på sin tjänstehund baserat på ras, individ och hälsa
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd psykoterapi
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter deltagarens behov och dagsform
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller deltagare visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya miljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan deltagare och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper inom vård/omsorg
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat, belöningsbaserat och relationsbaserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats i en miljö med utgångspunkt från deltagarens oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats i en miljö med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden och en belöningbaserad hundträning, samt ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av hundunderstödd psykoterapeutisk insats med fokus på ett säkert och etiskt förhållningssätt gentemot såväl deltagare som tjänstehund
 • Genomföra hundunderstödda insatser genom att kunna kombinera deltagare/nas och tjänstehundens intresse, styrkor och förmågor
 • Kunskaper i grundläggande forskningsmetodik
 • Tolka och inhämta fakta från relevant forskning och litteratur
 • Formulera text på ett vetenskapligt sätt, samt dra relevanta paralleller till genomförda insatser med tjänstehund
 • Tillgodogöra sig vetenskaplig text, samt kunna tolka och omformulera denna utifrån det egna arbetets frågeställning
 • Kritiskt granska och värdera olika typer av information
 • Dokumentera, utvärdera och avrapportera
 • Hitta forskning/empiriska studier inom området, samt kunna tillgodogöra sig kunskap härifrån som gynnar det egna arbetet
 • Välja rätt mätverktyg och metoder för att mäta effekten av hundunderstödda insatser
 • Redogöra för målinriktat arbete med tjänstehund som resurs
 • Inhämta, bearbeta och prioritera kunskap från relevanta och pålitliga källor
 • Behärska engelsk terminologi och branschspråk gällande animal assisted interventions
 • Utforma och presentera en egen empirisk studie inom branschområdet
 • Utforma examensarbetet så att det är förankrat i såväl de teoretiska som praktiska delarna som ingår i utbildningen

Certifiering

Certifiering till skolhund sker i autentisk miljö med vanligtvis äldre. Certifieringarna bedöms av två examinatorer. Dessa moment kan genomföras först då alla VFU-timmar är avklarade och alla inlämningsuppgifter är klara och godkända.

Certifiering bokas via vårt bokningssystem på hemsidan. Ett förbestämt certifieringstillfälle ingår i utbildningen om du köpt utbildningen som ett helhetspaket. Vill man examineras på annan ort eller vid annat datum görs bokning för detta i vårt bokningssystem på hemsidan och en extra kostnad kan tillkomma.

Fristående kurser

Online (kräver ej hund)

Introduktionskurs – AAI (Hundunderstödda insatser/Animal assisted interventions)
Kan påbörjas utan hund, precis när du vill. 4h studietid online.

Branschkunskap 1

 • Antrozoologi
 • Grundläggande branschterminologi
 • Lokal ordningsstadga och lagstiftning
 • Styrdokument och riktlinjer för branschen
 • Smittskydd, arbetsmiljöfrågor, basala hygienrutiner, pälsdjursallergi och djuromsorg
 • Utbildningsalternativ i branschen

Tjänstehunden 1

 • Antrozoologi
 • Grunderna i hundspråk och stress
 • Djurskydd
 • Arbete med tjänstehund inom vård, omsorg och skola

Utbildningen i branschkunskap är utvecklad med nedanstående teman med inriktning på hundunderstödd aktivitet. AAA/Besökshund i teorin kan påbörjas utan hund, precis när du vill, skaffa dig kunskapen och var beredd att kunna göra l-test när din hund fyllt ett år.

Branschkunskap 2

 • Basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14] 
 • Smittskydd och zoonoser
 • Tystnadsplikt och sekretess 
 • Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall
 • Riskanalyser
 • Etik och människosyn/hundsyn
 • Förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga/vårdnadshavare
 • Introduktion av tjänstehund i verksamheter inom vård, omsorg och skola

Tjänstehunden 2

 • Djurskydd och regler/undantag som gäller för branschen
 • Reflektion kring etiska aspekter inom hundhållning
 • Förebyggande friskvård för hund
 • Hundens naturliga beteenden och rasspecifika egenskaper
 • Stress, rädsla och aggressivitet hos hund, samt stressreducering
 • Grundläggande kunskaper i inlärningsteorier och positiva träningsmetoder (bl.a. belönings- och relationsbaserad inlärning)
 • Hundens frivillighet och samtycke
 • Undervisning och inlärning med skolhund
  • Lektionsdesign
  • Differentiering och explicit undervisning
  • Studieteknik
  • Tjänstehund i olika typer av lärmiljöer
  • Språkutveckling
  • Läs- och skrivinlärning
  • Matematikinlärning
 • Skolhundsinsatser för barn med särskilda behov
  • Specialpedagogiska material och hjälpmedel
  • Tecken som stöd i arbete med tjänstehund
  • Mätverktyg och kartläggninsmetoder
  • Funktionsvariationer i skolan
  • Särskolans och specialskolans verksamhet
 • Praktisk pedagogik med skolhund
  • Arbeta med hund utifrån grundskolans, förskolans och särskolans läroplan
  • Lektionsplanering med tjänstehund
  • Dokumentation av pedagogiska insatser med tjänstehund
  • Elevledda och hundunderstödda utvecklingssamtal
  • Arbeta med elevhälsofrämjande insatser
 • Arbetsmiljö och säkerhet i pedagogiska miljöer
  • Arbetsmiljö och säkerhet i skolan
  • Rutiner vid avvikelse och olycksfall
  • Riskanalys för pedagogiska miljöer
  • Basala hygienrutiner i skolan
  • Första hjälpen, barn/ungdom
 • Lagstiftning och styrdokument i skolan
  • Skollagen
  • Anmälningsplikten
  • Barnkonventionen
 • Mer info kommer inom kort
 • Mer info kommer inom kort
Your Content Goes Here

Fristående kurser

Online – kräver hund

Utbildningen kan göras både onlinebaserad eller fysisk. Går du online kan den startas upp när du önskar och du har ett år på dig att slutföra din utbildning, du tar det i den takt du önskar. Går du den fysiska så är det två intensivdagar, se datum i anmälan.

Uppgifterna i kursen är kopplade till två böcker, Sociala Tjänstehundar – Omsorg utan ord av Sara Karlberg & Helena Eriksson och Lexikon i hundspråk av Anders Hallgren, vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar.

Kursplanen för utbildningen är fastställd av Svenska Terapihundskolan och utgår från de kriterier och förutsättningar som ett hundteam behöver för att påbörja ordinarie utbildningar.

Går du den fysiska så räcker det med att dyka upp. Du får kallelse med information om vad du ska ta med.

Barnbehörigheten består av lämplighetstestet samt praktik och diplomering med barn. Vi har skapat denna möjlighet för dig som enbart vill ha med dig hunden som motivation och inte utföra några större aktiviteter. Vi rekommenderar dock att du utökar din kunskapsbank inom hundunderstödd aktivitet med barn och ta vår utbildning till läshund och fadderhund. Där får du färdiga paket att använda i arbetet med barn.

Är ett koncept skapat av Svenska Terapihundskolans grundare Sara Karlberg 2008. Det består av färdiga lekar/övningar som hjälper barn att utveckla deras empatiska förmåga. Att lära sig respektera djur och natur och människan samt skapa goda förutsättningar för samarbete. Konceptet innefattar även målarblad och sagobok kopplat till alla lekar och övningar.

Fadderhunden – i teorin
Denna del av HUA/Fadderhund ligger helt och hållet online på vår lärplattform Canvas.

Fadderhunden –  i praktiken
Här tränar vi på de grundfärdigheter hunden behöver kunna för att arbeta med barn som fadderhund. Vi tränar också på de lekar som ingår i fadderhundskonceptet. Du måste ha genomfört AAA/Fadderhund teoretisk innan du genomför denna del.

Fadderhunden – VFU
Du ska genomföra 10 h praktik med barn varav minst 5 h med fadderhundstema i verksamhet och sedan lämna in en praktikdagbok online + omdöme från din praktikplats. Dvs. om du följer hela kursplanen som besökshundsteam från början till slut kan du baka in dessa 5 h i de 10 h du gör för att få barnbehörigheten, d.v.s. av de totalt 15h du gör på AAA/Besökshund så kan du göra 5 h fadderhund.

Om du gått AAA/Besökshund tidigare, men saknar barnbehörigheten, måste ni göra 10 h praktik med barngrupp totalt för att bli fadderhunddsteam med barnbehörighet, d.v.s. antingen 5 h fadderhund + 5 h AAA med barngrupp eller 10 h enbart fadderhund.

Du måste ha genomfört AAA/Fadderhund teoretiska och praktiska delarna innan du gör VFU med barngrupp.

Fadderhund – certifiering

Diplomeringen sker då din VFU är genomförd och godkänd av din huvudlärare. Du måste boka in diplomeringen senast två veckor på förhand och på den ort du önskar att genomföra den. Vilka orter som är valbara framgår i vår bokningskalender. Vi är alltid två bedömare på plats vid diplomeringen, oftast är din huvudlärare en av dem.

För att bli godkänd som Fadderhundsteam samtidigt som du går Besökshundsutbildningen behöver ni genomföra ett ditt diplomeringsprov där ni visar upp att hunden behärskar alla de grundfärdigheter som krävs för att jobba tillsammans med barn som fadderhund, samt att du som hundförare kan stötta din hund och lägga upp fadderhundsaktiviteterna på ett pedagogiskt sätt för barngruppen. Du behöver inte göra ett separat diplomeringsprov för enbart Besökshund.

Har du däremot gått besökshundsutbildningen gjort din diplomering med barngrupp dvs. barnbehörigheten så kan du validera din fysiska diplomering med barngrupp i Fadderhundskonceptet. För att erhålla diplom behöver du filma och lämna in de olika fadderhundslekarna med minst tre barn i gruppen.

Här har du redan utfört lämplighetstestet med barn och antingen är du i utbildning till besökshundsteam eller så har du redan gått utbildningen och vill ta det till nästa steg.

Läshund – i teorin
Denna del av AAA/Läshund ligger helt och hållet online på vår lärplattform Canvas. Här går vi bl.a. igenom hur arbetet med läshund går till och du får även med dig de grundfärdigheter och ett par tricks som hunden behöver kunna då den ska jobba som läshund.

Läshund – VFU
Denna del av AAA/Läshund genomförs både digitalt och fysiskt. Den digitala delen består av ett handlett besök där du ska visa upp de grundfärdigheter  som krävs av hunden för att få gå ut på AAA/Läshund, VFU. Du måste ha genomfört AAA/Läshund – teoretisk innan du genomför denna del. Du ska själv boka in en tid med din huvudlärare då denna del ska genomföras och du och hunden ska genomföra en lässtund på ca 20 minuter med ett, för hunden okänt, barn. Denna del kan göras på din hemort och du visar upp det genom att göra det via zoom. Den fysiska delen består av 10h praktik varav minst 5h lästräning med barn.

Läshund – certifiering

För att bli godkänd som läshundsteam behöver ni genomföra ett extra arbetsprov där ni visar upp att hunden behärskar alla de grundfärdigheter som krävs för att jobba tillsammans med barn som läshund, samt att du som hundförare kan stötta din hund och lägga upp lässtunden på ett pedagogiskt sätt för barnet. Denna görs digitalt via zoom.  

Utbilda dig i möjligheten att berika vuxna och äldre med läsandets förtrollande effekter. Vi har utvecklat ett samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier och vi kommer att utgå ifrån deras studiematerial för högläsare och läsombud. Utbildningsmaterialet baseras på våra erfarenheter och det utbildningsmaterial vi fått i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier.

Tjänstehundsdelen

Utbildning av enbart hunden

Lämplighetstest

Kan utföras när hunden fyllt ett år. Tar ca 40 minuter och utförs av två instruktörer. Kan även göras efter AAI-Intro

Hunden ska ha en god grundlydnad. Exempel på moment/färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten. Vi tittar också på hur hunden hanterar en grupp människor samt hur hunden hanterar möte med en person som bär huvudbonad. I vårt test tittar vi också på om hunden kan ta emot godis fint och att den hanterar plötsligt ljud och om hunden trivs med att åka hiss.

Inför testet:

 • du bokar din tid via vår hemsida/formulär.
 • du får en kallelse med information om testet och vad du ska ha med dig en vecka före testet
 • testet tar ca 40 min
 • hunden ska vara ren
 • hunden ska vara frisk
 • ta med gott godis, en leksak
 • du får inte använda stryphalsband

En social tjänstehund ska ha en god grundläggande socialitet, med det menar vi att hunden ska trivas med att bli klappad av främmande människor. Om du har en hund som enbart gillar er i framiljen så blir det troligtvis inte en bra tjänstehund. Har du en hund som blir så glad så att hunden nästan välter personer i sin närhet här de möter varandra så kan det också bli ett problem. En social tjänstehund ska vara balanserad. Med det menar vi att det kan bli väldigt jobbigt om du behöver ”tjata” på din hund att vara artig och inte buffla på folk. Om detta är fallet är det bättre att du bokar en privatlektion hos oss för att skapa möjlighet att hjälpa hunden att hantera en sådan situation och ibland kan en sådan hund behöva landa lite och bli äldre innan den är redo för ett arbete som tjänstehund. Boka rådgivning hos oss om du undrar eller är funderas över om din hund är lämplig.

Vi har skapat våra tester utifrån kunskap både baserat på Sara Karlbergs erfarenheter från BPH (svenska kenneklubbens Beteende och Personlighetstet för Hund.) samt testprotokoll från internationella organisationer. Vi håller för närvarande på att utveckla våra tester. Vi testar inte hundar som är yngre än 1 år då vi följer svensk standard för utbildning av vårdhund och dess riktlinjer för tester av hund.

Besökshund i praktiken
AAA/Besökshund (praktisk+ VFU) Görs när du genomfört lämplighetstest, AAI-intro samt AAA/Besökshund i teorin.

Hundträning 

 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Klicker som träningsmetod i praktiken
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Skapa en trygg relation med sin hund genom avslappning
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)

AAA/Besökshund – VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Praktiskt arbete i verksamhet

 • Arbete efter basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14] 
 • Arbetskapacitet och motivationsnivå på sin hund baserat på ras, individ och hälsa  
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd aktivitet
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter deltagarens behov och dagsform 
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller deltagare visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya miljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan människa och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga i praktiken
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats med utgångspunkt från brukarens oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden, en belöningsbaserad hundträning och utifrån ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering och utförande av hundunderstödd aktivitet 
 • Redogörelse för och reflektion kring det praktiska arbetet med hund i hundunderstödd aktivitet AAA

Certifiering

Du anmäler dig till certifiering när det är dags. Vi kommer att ha tillfällen uppbokade över hela landet så att du kan själv välja när i tiden det passar dig att ta din examen. På certifieringen ska alla delarna i utbildningen falla samman. Vi ska kunna på examenstillfället be om att visa upp vissa grundfärdigheter samt att vi vill se att hunden trivs med sin uppgift i samspelet med en främmande person.

För att gå denna utbildning så ska du ha genomfört utbildning på AAA nivå (Besökshund)

Lämplighetstest

Då vi som utbildningsinstitution har ett stort ansvar behöver vi se hunden tillsammans med barn. Vi kan aldrig ge garantier för att hunden utvecklar beteenden med tiden som leder till att hunden inte ska arbeta med barn. Det vi kan ge garanti för är att under tiden den utbildas och fram till examen har hunden trivts i umgänge med barn. Likaså testar vi hundteamen i ett kvalitetstest vartannat år vilket gör att vi återigen kan säga om vi anser hunden lämplig.

Testet i sig utformar sig som så att barnen får röra sig så som barn gör. Med rörelse och höga ljud, vi leker med barnen och rör oss runt hunden. Hunden får också hälsa på barnen som får klappa på hunden samt att de också får ge godis till hunden. Något hunden behöver ha är stor impulskontroll för att kunna arbeta med barn och givetvis ett glatt sinne för barn.

Vi rekommenderar inte att man gör detta test före hunden fyllt 18 månader.

 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Klicker som träningsmetod i praktiken
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)
 • Kunna kommunicera med hunden på ett sätt som gynnar hundens valfrihet och välfärd
 • Bedöma arbetskapacitet och motivationsnivå på sin tjänstehund baserat på ras, individ och hälsa
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd psykoterapi
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter deltagarens behov och dagsform
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller deltagare visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya miljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan deltagare och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper inom vård/omsorg
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat, belöningsbaserat och relationsbaserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats i en miljö med utgångspunkt från deltagarens oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats i en miljö med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden och en belöningbaserad hundträning, samt ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av hundunderstödd psykoterapeutisk insats med fokus på ett säkert och etiskt förhållningssätt gentemot såväl deltagare som tjänstehund
 • Genomföra hundunderstödda insatser genom att kunna kombinera deltagare/nas och tjänstehundens intresse, styrkor och förmågor

Certifiering

Certifiering till skolhund sker i autentisk miljö med en barngrupp om minst 3 elever under 13 år. Certifieringarna bedöms av två examinatorer. Dessa moment kan genomföras först då alla VFU-timmar är avklarade och alla inlämningsuppgifter är klara och godkända.

Certifiering bokas via vårt bokningssystem på hemsidan. Ett förbestämt certifieringstillfälle ingår i utbildningen om du köpt utbildningen som ett helhetspaket. Vill man examineras på annan ort eller vid annat datum görs bokning för detta i vårt bokningssystem på hemsidan och en extra kostnad kan tillkomma.