Skolhundsprogrammet

Aktuella datum

Stockholm Oktober HT 2023

Datum kommer

Strömsholm Oktober HT 2023

Datum kommer

Trollhättan Oktober HT 2023

Datum kommer

Lund Oktober HT 2023

Datum kommer

Utbildning i hundunderstödd pedagogik AAE

Paketpris: 36 398 kr

Har du gått besökshund sedan tidigare
blir priset 20 300 kr

Inkluderar

 • Besökshundsprogrammet
 • lämplighetstest
 • Besökshund AAA
 • lån av tjänstetecken
 • diplomering
 • id-handlingar
 • diplom

Kurslitteratur tillkommer

Förkunskapskrav:
Hundföraren Hundföraren ska vara utbildad lärare för att få ansöka om att gå denna utbildning.

Hund och förare: Ska ha genomfört vår utbildning på grundnivå – hundunderstödd aktivitet (Besökshund)

Hundunderstödd pedagogik AAE

Skolhunden arbetar i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som kollega. Utbildningen ger hundföraren och hunden kunskaper att bistå med insatser i skolan för att ge eleven bättre förutsättningar att nå sina kunskapsmål i skolan. All utbildning sker med inriktning mot läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas. I denna utbildning gör du även ett lämplighetstest med barn om du inte gjort det redan i utbildningen i hundunderstödd aktivitet.

Utbildningen helhet utgörs av följande moment efter genomförd utbildning i hundunderstödd aktivitet:

Tar du paketet så ingår besökshundsprogrammet (AAA)

G0 – Lämplighetstest med barngrupp
A1 – AAE/Skolhund i teorin
A2 – AAE/Skolhund i praktiken
A3 – AAE/Skolhund VFU
A4 – AAE/Skolhund Examensarbete
F   –  Certifiering Läshund
A5 – Certifiering Skolhund

Utbildningens innehåll

För att gå denna utbildning så ska du ha genomfört utbildning på AAA nivå (Besökshund) samt vara utbildad lärare.

Köper du paketet 34 000 kr så ingår AAA – Besökshundsprogrammet (16996 kr)

Lämplighetstest

Då vi som utbildningsinstitution har ett stort ansvar behöver vi se hunden tillsammans med barn. Vi kan aldrig ge garantier för att hunden utvecklar beteenden med tiden som leder till att hunden inte ska arbeta med barn. Det vi kan ge garanti för är att under tiden den utbildas och fram till examen har hunden trivts i umgänge med barn. Likaså testar vi hundteamen i ett kvalitetstest vartannat år vilket gör att vi återigen kan säga om vi anser hunden lämplig.

Testet i sig utformar sig som så att barnen får röra sig så som barn gör. Med rörelse och höga ljud, vi leker med barnen och rör oss runt hunden. Hunden får också hälsa på barnen som får klappa på hunden samt att de också får ge godis till hunden. Något hunden behöver ha är stor impulskontroll för att kunna arbeta med barn och givetvis ett glatt sinne för barn.

Vi rekommenderar inte att man gör detta test före hunden fyllt 18 månader.

 • Undervisning och inlärning med skolhund
  • Lektionsdesign
  • Differentiering och explicit undervisning
  • Studieteknik
  • Tjänstehund i olika typer av lärmiljöer
  • Språkutveckling
  • Läs- och skrivinlärning
  • Matematikinlärning
 • Skolhundsinsatser för barn med särskilda behov
  • Specialpedagogiska material och hjälpmedel
  • Tecken som stöd i arbete med tjänstehund
  • Mätverktyg och kartläggninsmetoder
  • Funktionsvariationer i skolan
  • Särskolans och specialskolans verksamhet
 • Praktisk pedagogik med skolhund
  • Arbeta med hund utifrån grundskolans, förskolans och särskolans läroplan
  • Lektionsplanering med tjänstehund
  • Dokumentation av pedagogiska insatser med tjänstehund
  • Elevledda och hundunderstödda utvecklingssamtal
  • Arbeta med elevhälsofrämjande insatser 
 • Arbetsmiljö och säkerhet i pedagogiska miljöer
  • Arbetsmiljö och säkerhet i skolan
  • Rutiner vid avvikelse och olycksfall
  • Riskanalys för pedagogiska miljöer
  • Basala hygienrutiner i skolan
  • Första hjälpen, barn/ungdom
 • Lagstiftning och styrdokument i skolan
  • Skollagen
  • Anmälningsplikten
  • Barnkonventionen
 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Klicker som träningsmetod i praktiken
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)
 • Kunna kommunicera med hunden på ett sätt som gynnar hundens valfrihet och välfärd
 • Arbete efter basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14]
 • Bedöma arbetskapacitet och motivationsnivå på sin tjänstehund baserat på ras, individ och hälsa
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd pedagogik
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter elevens/barnets behov och dagsform
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller elev/barn visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya pedagogiska miljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan barn och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper inom skolan
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, elever/barn, personal och vårdnadshavare
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat, belöningsbaserat och relationsbaserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats i pedagogisk miljö med utgångspunkt från elevens/barnets oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats i pedagogisk miljö med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden och en positiv hundträning, samt ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av hundunderstödda pedagogiska insatser med fokus på ett säkert och etiskt förhållningssätt gentemot såväl elev som tjänstehund
 • Genomföra hundunderstödda insatser genom att kunna kombinera elevens/elevernas och tjänstehundens intresse, styrkor och förmågor
 • Kunskaper i grundläggande forskningsmetodik
 • Tolka och inhämta fakta från relevant forskning och litteratur
 • Formulera text på ett vetenskapligt sätt, samt dra relevanta paralleller till genomförda insatser med tjänstehund
 • Tillgodogöra sig vetenskaplig text, samt kunna tolka och omformulera denna utifrån det egna arbetets frågeställning
 • Kritiskt granska och värdera olika typer av information
 • Dokumentera, utvärdera och avrapportera
 • Hitta forskning/empiriska studier inom området, samt kunna tillgodogöra sig kunskap härifrån som gynnar det egna arbetet
 • Välja rätt mätverktyg och metoder för att mäta effekten av hundunderstödda insatser
 • Redogöra för målinriktat arbete med tjänstehund som resurs
 • Inhämta, bearbeta och prioritera kunskap från relevanta och pålitliga källor
 • Behärska engelsk terminologi och branschspråk gällande animal assisted interventions
 • Utforma och presentera en egen empirisk studie inom branschområdet
 • Utforma examensarbetet så att det är förankrat i såväl de teoretiska som praktiska delarna som ingår i utbildningen

Certifiering för läshund sker via zoomlänk i autentisk miljö och med enskilt barn.

Certifiering

Certifiering till skolhund sker i autentisk miljö med en barngrupp om minst 3 elever under 13 år. Certifieringarna bedöms av två examinatorer. Dessa moment kan genomföras först då alla VFU-timmar är avklarade och alla inlämningsuppgifter är klara och godkända.

Certifiering bokas via vårt bokningssystem på hemsidan. Ett förbestämt certifieringstillfälle ingår i utbildningen om du köpt utbildningen som ett helhetspaket. Vill man examineras på annan ort eller vid annat datum görs bokning för detta i vårt bokningssystem på hemsidan och en extra kostnad kan tillkomma.