TEAPIHUND – SOCIALT ARBETE

Aktuella datum

Stockholm Okt HT 23

Datum kommer

Strömsholm Oktober HT 23

Datum kommer

Lund Oktober HT 23

Datum kommer

Trollhättan Oktober HT 23

Datum kommer

Utbildning i hundunderstödd psykoterapi/samtal

Paketpris: 36 398 kr

Har du gått besökshund sedan tidigare
blir priset 14 300 till och med 1 september

(ordinarie pris 20 300 kr)

Inkluderar

 • Besökshundsprogrammet
 • lämplighetstest
 • Besökshund AAA
 • lån av tjänstetecken
 • diplomering
 • id-handlingar
 • diplom

Kurslitteratur t

Förkunskapskrav:
Hundföraren ska kunna uppvisa betyg eller validerade kunskaper motsvarande utbildning inom psykologi,  psykoterapi, socialt arbete eller samtalsrelaterade  (exempelvis kurator, psykoterapeut, socionom, psykolog eller motsvarande) samt minst 2 års arbetslivserfarenhet med den målgrupp du ska arbeta med. Föraren ska också ha genomfört grundutbildningen AAA/Besökshund som helhet.

Hundunderstödd terapi med inriktning på socialt arbete och samtal

Hundunderstödd terapi med inriktning på socialt arbete kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom exempelvis socialtjänst, coaching, professionella samtal, psykoterapi, ungdomsverksamhet, förhör eller liknande. Utbildningen bygger på kunskaper hämtade från praktisk erfarenhet samt utbildningar inom området för animal assisted psykotherapy samt Svensk Standard för utbildning av vårdhund se vårdhundsstandard SS8760000:2013.

Utbildningen är en gren från vår ordinarie terapihundsutbildning. Du går vissa delar av den ordinarie och vissa delar ligger som specialspår med inriktning på socialt arbete.

Hundunderstödd terapi i samtal med en terapeut baseras på teorin om att emotionella svårigheter och patologier med stor sannolikhet härstammar från tidigare problematiska relationer, och att klienten därför behöver använda sig av relationer i nuet för att uppnå förbättring. Relationen mellan terapeut och klient är en viktig del för att terapin skall vara effektiv. Här kan terapihunden vara till hjälp för klienten att enklare öppna upp för en relation med både hund och terapeut, och på så vis öka effektiviteten av terapin. Målet är att med hundens hjälp utforska klientens inre värld.

Hundunderstödd terapi med inriktning på socialt arbete och samtal är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Vi följer IAHAIOs definitioner gällande terminologi som finns definierat i deras dokument “white paper“. Hundteamen utbildas till att arbeta med sin hund som kollega i verksamheter inom socialt arbete. Ska du arbeta med barn kan du även addera ett lämplighetstest med barn om du inte gjort det redan i utbildningen i hundunderstödd aktivitet.

Utbildningens helhet utgörs av följande moment efter genomförd utbildning i hundunderstödd aktivitet:

Tar du paketpriset så ingår AAA – Besökshundsprogrammet.

G0 – Lämplighetstest med barngrupp (valfritt)
A1 – AAC/Terapihund i teorin
A2 – AAC/Terapihund i praktiken
A3 – AAC/Terapihund VFU
A4 – AAC/Terapihund Examensarbete
F – Certifiering Terapihund i förhör (kostnad tillkommer)
A5 – Certifiering Terapihund med inriktning på socialt arbete

Kursens innehåll

Hundföraren ska kunna uppvisa betyg eller validerade kunskaper motsvarande utbildning inom psykologi,  psykoterapi, socialt arbete eller samtalsrelaterade  (exempelvis psykoterapeut, socionom, psykolog eller motsvarande) samt minst 2 års arbetslivserfarenhet med den målgrupp du ska arbeta med. Föraren ska också ha genomfört grundutbildningen AAA/Besökshund som helhet.

Detta moment är valfritt för dig som önskar arbeta med barn och hundunderstödd psykoterapi/samtal.

Då vi som utbildningsinstitution har ett stort ansvar behöver vi se hunden tillsammans med barn. Vi kan aldrig ge garantier för att hunden utvecklar beteenden med tiden som leder till att hunden inte ska arbeta med barn. Det vi kan ge garanti för är att under tiden den utbildas och fram till examen har hunden trivts i umgänge med barn. Likaså testar vi hundteamen i ett kvalitetstest vartannat år vilket gör att vi återigen kan säga om vi anser hunden lämplig.

Testet i sig utformar sig som så att barnen får röra sig så som barn gör. Med rörelse och höga ljud, vi leker med barnen och rör oss runt hunden. Hunden får också hälsa på barnen som får klappa på hunden samt att de också får ge godis till hunden. Något hunden behöver ha är stor impulskontroll för att kunna arbeta med barn och givetvis ett glatt sinne för barn.

Vi rekommenderar inte att man gör detta test före hunden fyllt 18 månader

Information kommer

 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Klicker som träningsmetod i praktiken
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)
 • Kunna kommunicera med hunden på ett sätt som gynnar hundens valfrihet och välfärd

 • Bedöma arbetskapacitet och motivationsnivå på sin tjänstehund baserat på ras, individ och hälsa
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd terapi
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter deltagarens behov och dagsform
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller deltagarens visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya vård/omsorgsmiljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan deltagare och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper inom vård/omsorg
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat, belöningsbaserat och relationsbaserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats i vård/omsorgsmiljö med utgångspunkt från deltagarens oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats i vård/omsorgsmiljö med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden och en belöningbaserad hundträning, samt ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av hundunderstödd terapeutisk insats med fokus på ett säkert och etiskt förhållningssätt gentemot såväl deltagare som tjänstehund
 • Genomföra hundunderstödda insatser genom att kunna kombinera deltagaren/nas och tjänstehundens intresse, styrkor och förmågor
 • Kunskaper i grundläggande forskningsmetodik
 • Tolka och inhämta fakta från relevant forskning och litteratur
 • Formulera text på ett vetenskapligt sätt, samt dra relevanta paralleller till genomförda insatser med tjänstehund
 • Tillgodogöra sig vetenskaplig text, samt kunna tolka och omformulera denna utifrån det egna arbetets frågeställning
 • Kritiskt granska och värdera olika typer av information
 • Dokumentera, utvärdera och avrapportera
 • Hitta forskning/empiriska studier inom området, samt kunna tillgodogöra sig kunskap härifrån som gynnar det egna arbetet
 • Välja rätt mätverktyg och metoder för att mäta effekten av hundunderstödda insatser
 • Redogöra för målinriktat arbete med tjänstehund som resurs
 • Inhämta, bearbeta och prioritera kunskap från relevanta och pålitliga källor
 • Behärska engelsk terminologi och branschspråk gällande animal assisted interventions
 • Utforma och presentera en egen empirisk studie inom branschområdet
 • Utforma examensarbetet så att det är förankrat i såväl de teoretiska som praktiska delarna som ingår i utbildningen

Certifiering

Certifiering till psykoterapihund sker i autentisk miljö. Certifieringarna bedöms av två examinatorer. Dessa moment kan genomföras först då alla VFU-timmar är avklarade och alla inlämningsuppgifter är klara och godkända.

Certifiering bokas via vårt bokningssystem på hemsidan. Ett förbestämt certifieringstillfälle ingår i utbildningen om du köpt utbildningen som ett helhetspaket. Vill man examineras på annan ort eller vid annat datum görs bokning för detta i vårt bokningssystem på hemsidan och en extra kostnad kan tillkomma.