Vård-/Terapihundsprogram

Aktuella datum

Stockholm Oktober HT 23

Datum kommer

Strömsholm Oktober HT 23

Datum kommer

Lund Oktober HT 23

Datum kommer

Trollhättan Oktober HT 23

Datum kommer

Utbildning i hundunderstödd terapi AAT

Paketpris: 36 398 kr

Har du gått besökshund sedan tidigare
blir priset 14 300 till och med 1 september

(ordinarie pris 20 300 kr)

Inkluderar

 • Besökshundsprogrammet
 • lämplighetstest
 • Besökshund AAA
 • lån av tjänstetecken
 • diplomering
 • id-handlingar
 • diplom

Kurslitteratur t

Förkunskapskrav:
Hundföraren ska kunna uppvisa betyg eller validerade kunskaper motsvarande utbildning inom vård, omsorg eller socialt arbete (exempelvis undersköterska, sjuksköterska, socionom, läkare) samt minst 2 års arbetslivserfarenhet med den målgrupp du ska arbeta med. Föraren ska också ha genomfört grundutbildningen HUA/Besökshund som helhet.

Hundunderstödd terapi AAT

Utbildning av både Vårdhund och Terapihund. Alla hundteam deltar samma utbildning. Skillnaden är att de som utbildar sig enligt svensk standard för utbildning av vårdhundsteam måste hundteamet utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom vård, omsorg eller socialt arbete. För mer information se vårdhundsstandard SS 8760000:2013.

Vi följer IAHAIOs definitioner gällande terminologi som finns definierat i deras dokument ”white paper”.

Hundteamen utbildas till att arbeta med sin hund som kollega i verksamheter inom vård, omsorg eller socialt arbete. Inom äldreomsorgen kan man exempelvis få ”hund på recept”. Inom socialtjänsten kan det vara så att hunden är den enda anledningen till att man följer med på samtal med myndigheter. Närvaron av en hund hos en sjukgymnast eller arbetsterapeut kan vara motivatorn som gör att man vill arbeta med sin fysiska rehabilitering. Vissa dagliga verksamheter eller gruppboende använder sig av hunden som kollega för att skapa goda förutsättningar för gemenskap och aktivitet. Hundunderstödd terapi är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas. I denna utbildning gör du även ett lämplighetstest med barn om du inte gjort det redan i utbildningen i hundunderstödd aktivitet.

Utbildningen helhet utgörs av följande moment efter genomförd utbildning i hundunderstödd aktivitet:

Tar du paketpriset så ingår AAA – Besökshundsprogrammet.

G0 – Lämplighetstest med barngrupp (valfritt)
A1 – AAT/Vård-/Terapihund i teorin
A2 – AAT/Vård-/Terapihund i praktiken
A3 – AAT/Vård-/Terapihund VFU
A4 – AAT/Vård-/Terapihund Examensarbete
F   –  Certifiering Läsombud
A5 – Certifiering Vård-/Terapihund

Kursens innehåll

Föraren ska kunna uppvisa betyg eller validerade kunskaper motsvarande utbildning inom vård, omsorg eller socialt arbete (exempelvis undersköterska, sjuksköterska, socionom, läkare) samt minst 2 års arbetslivserfarenhet med den målgrupp du ska arbeta med. Föraren ska också ha genomfört grundutbildningen HUA/Besökshund som helhet.

Detta moment är valfritt för dig som önskar arbeta med barn och hundunderstödd terapi.

Då vi som utbildningsinstitution har ett stort ansvar behöver vi se hunden tillsammans med barn. Vi kan aldrig ge garantier för att hunden utvecklar beteenden med tiden som leder till att hunden inte ska arbeta med barn. Det vi kan ge garanti för är att under tiden den utbildas och fram till examen har hunden trivts i umgänge med barn. Likaså testar vi hundteamen i ett kvalitetstest vartannat år vilket gör att vi återigen kan säga om vi anser hunden lämplig.

Testet i sig utformar sig som så att barnen får röra sig så som barn gör. Med rörelse och höga ljud, vi leker med barnen och rör oss runt hunden. Hunden får också hälsa på barnen som får klappa på hunden samt att de också får ge godis till hunden. Något hunden behöver ha är stor impulskontroll för att kunna arbeta med barn och givetvis ett glatt sinne för barn.

Vi rekommenderar inte att man gör detta test före hunden fyllt 18 månader

 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Klicker som träningsmetod i praktiken
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)
 • Kunna kommunicera med hunden på ett sätt som gynnar hundens valfrihet och välfärd

 • Bedöma arbetskapacitet och motivationsnivå på sin tjänstehund baserat på ras, individ och hälsa
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd terapi
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter deltagarens behov och dagsform
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller deltagarens visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya vård/omsorgsmiljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan deltagare och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper inom vård/omsorg
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat, belöningsbaserat och relationsbaserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats i vård/omsorgsmiljö med utgångspunkt från deltagarens oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats i vård/omsorgsmiljö med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden och en belöningbaserad hundträning, samt ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av hundunderstödd terapeutisk insats med fokus på ett säkert och etiskt förhållningssätt gentemot såväl deltagare som tjänstehund
 • Genomföra hundunderstödda insatser genom att kunna kombinera deltagaren/nas och tjänstehundens intresse, styrkor och förmågor
 • Kunskaper i grundläggande forskningsmetodik
 • Tolka och inhämta fakta från relevant forskning och litteratur
 • Formulera text på ett vetenskapligt sätt, samt dra relevanta paralleller till genomförda insatser med tjänstehund
 • Tillgodogöra sig vetenskaplig text, samt kunna tolka och omformulera denna utifrån det egna arbetets frågeställning
 • Kritiskt granska och värdera olika typer av information
 • Dokumentera, utvärdera och avrapportera
 • Hitta forskning/empiriska studier inom området, samt kunna tillgodogöra sig kunskap härifrån som gynnar det egna arbetet
 • Välja rätt mätverktyg och metoder för att mäta effekten av hundunderstödda insatser
 • Redogöra för målinriktat arbete med tjänstehund som resurs
 • Inhämta, bearbeta och prioritera kunskap från relevanta och pålitliga källor
 • Behärska engelsk terminologi och branschspråk gällande animal assisted interventions
 • Utforma och presentera en egen empirisk studie inom branschområdet
 • Utforma examensarbetet så att det är förankrat i såväl de teoretiska som praktiska delarna som ingår i utbildningen

Certifiering

Certifiering till skolhund sker i autentisk miljö med vanligtvis äldre. Certifieringarna bedöms av två examinatorer. Dessa moment kan genomföras först då alla VFU-timmar är avklarade och alla inlämningsuppgifter är klara och godkända.

Certifiering bokas via vårt bokningssystem på hemsidan. Ett förbestämt certifieringstillfälle ingår i utbildningen om du köpt utbildningen som ett helhetspaket. Vill man examineras på annan ort eller vid annat datum görs bokning för detta i vårt bokningssystem på hemsidan och en extra kostnad kan tillkomma.