KOMPETENS – KVALITET – SÄKERHET

Det har den sista tiden startat upp massor med utbildningsarrangörer i Skandinavien gällande utbildning av besöks-, vård och terapihund. Det finns många aspekter att väga in och ta i beaktning när man väljer utbildningsarrangör. Här kommer några frågor du ska ställa dig innan du anmäler dig till en viss utbildning/arrangör.

 • Följer utbildningsarrangören några krav eller riktlinjer? Har man formulerat egna, följer man nationell standard eller branschorganisationers krav och riktlinjer?
 • Har de som utbildar dig och din hund relevant utbildning?
 • Har de som utbildar dig och din hund någon egen praktisk erfarenhet av detta?
 • Hur många lärarledda timmar innehåller utbildningen?
 • Vilket stöd får du som elev hos utbildningsarrangören?
 • Innebär din utbildning att du har möjlighet att bli medlem i någon branschorganisation?
 • Arbetar man för en gemensam och kvalitetssäkrad bransch?
 • Vad händer efter utbildningens slut? Får du fortsatt stöd, erbjuds kompetensutveckling?

 

Du får vad du betalar för
Många tar med sig sin outbildade hund på arbetet idag, detta resulterar ofta i att hunden skapar egna strategier för att hantera och reda ut sin situation på sin arbetsplats. Ett scenario vi hoppas aldrig uppstår är om en hund biter en klient eller att hunden råkar välta eller knuffa någon. Även en sådan enkel sak som en liten rispa från en oslipad klo eller liknande kan vara förödande. Alla vill bli klara så snart som möjligt men faktum är att du får det du betalar för. En kort kurs innebär visserligen ett lägre pris men priset du får betala är att du inte får de verktyg du behöver för att arbeta på ett säkert och tryggt sätt.

Allt detta kommer att påverka hela branschen när det gäller branschens rykte och underbygga dess trovärdighet samt hundteamens arbetsmöjligheter. Vi arbetar för en utbildning som skapar en trygghet mellan hund och förare, ett hundteam som med skicklighet kan föra sig i olika miljöer som kan vara påfrestande för den vanlige familjehunden. I utbildningen lär man sig att göra riskanalyser och skapa en säker miljö. Det är inget man gör bara över en helgkurs.

Vad ger utbildningen dig för rättigheter?
Det finns en förening som heter Skandinaviska Vård- & Terapihundsföreningen. Föreningen kan du bara bli medlem i om du gått utbildning hos en av föreningen godkänd utbildningsarrangör. Det är idag också många kommuner som kräver att hundteamen har en gedigen utbildning för att man ska kunna få en anställning. Då är det viktigt att man vet att man har en godkänd utbildning. Försäkringar håller på att utvecklas och det kan komma att leda till att vissa försäkringsbolag sätter krav på vilken utbildning man gått för att få ett fullgott skydd för sig själv som hundförare och sin egen tjänstehund.

Klarar ni diplomeringen?
Som hundförare måste du också fundera över om din hund är lämplig. Vissa utbildningsarrangörer gör inte lämplighetstester. Vissa gör tester men släpper ändå igenom vissa hundar för att utbildningsarrangören ska få in pengarna. Frågan du ska ställa dig är – kommer du att bli examinerad? Kommer du att få avkastning för din investering? Hos oss på både Svenska Terapihundskolan och Norska Terapihundskolen tänker vi så här…..Lämplighetstestet är ett verktyg för oss att kartlägga förutsättningarna för hundteamet att klara utbildningen. När vi lämplighetstestar en hund med förare och ger dem klartecken att gå kursen så har vi också ansett att detta hundteam har de förutsättningar som krävs för att bli godkänd.

Kvalitetssäkring / krav på utbildning
Vi vill berätta lite om hur vi resonerar kring kvalitetssäkring och hur vi väljer att arbeta med Svensk Standard för utbildning av vårdhundsteam (SS 8760000:2013) som nu finns i Sverige.

Svensk Standard för vårdhund är ett dokument som anger krav och rekommendationer för utbildning av vårdhund inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada. Detta är en standard som skapats för att hålla en hög kvalitativ nivå på de hundteam som arbetar inom dessa arbetsområden.  Standarden beskriver förkunskapskrav, utbildningsplan samt kravspecifikation för teoretiskt och praktiskt prov.

Alla som önskar och vill har rätt att utbilda vårdhundar. Standarden är ett bra dokument att följa. Vi har valt att använda den i sin helhet när det gäller utbildning av vårdhundar. Detta dokument kan dock tolkas lite olika vilket gör att vi vill förtydliga vårt sätt att se på standarden och hur vi också valt att använda oss av den som styrdokument i våra andra utbildningar.

När man utbildar sig hos oss börjar man med:

Steg 1

 • Lämplighetstestet. Ett test där man tittar på förutsättningarna för hund och förare att klara av utbildningen. Hur hunden klarar av de påfrestningar som det kan innebära att arbeta inom vård, skola och omsorg. Lämplighetstesterna kan se lite olika ut beroende på om du tänkt utbilda dig till besöks-, vård- eller terapihund samt det test vi utför på de hundar som skall arbeta med barn under 13år.

Steg 2

 • Besökshundsutbildning. En utbildning som ger hund och förare goda förutsättningar att föra sig i miljöer som vård, skola och omsorg m.m. Detta är också första delen i terapihundsutbildningen. Besökshundsteamet gör enkla besök som ej är målinriktade och kräver ej dokumentation eller utvärdering. Besökshunden kan vara en personalhund som finns med i personalgruppen för att motivera boende/deltagare m.m. till socialt samspel eller aktivitet.  

Steg 3

 • Vård- & Terapihundsutbildning. En utbildning som ger hund och förare goda förutsättningar att utföra insatser genom hundassisterade interventioner. Hund och förare arbetar på ett säkert sätt med insatser som är målinriktade. Dessa insatser dokumenteras och utvärderas också. Vårdhundsutbildningen följer svensk standard. Terapihundsutbildningen har standarden som styrdokument men avviker från några punkter. Vi förklarar mer om detta nedan. Förkunskapskrav för denna utbildning är minst två års genomförd gymnasieutbildning. För vårdhundsutbildningen ska man också ha minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete inom vård och omsorg.

I våra utbildningar ingår följande delkurser:

–   Djuromsorg och hälsa
–   Hundens etologi
–   Hundens träning
–   Människans hälsa, etik och värdegrund
–   Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
–   Tjänstehundens insatser anpassade till individ
–   Verksamhetsförlagd utbildning

I besökshundsutbildningen berör vi dessa kurser på en grundnivå.  I vård- och terapihundsutbildning fortsätter och fördjupar vi kunskapen inom dessa områden. Vi undervisar i samma delkurser, lika många studietimmar som standarden anger och följer examenskraven. Vård- och terapihundsutbildningen håller en eftergymnasial nivå. Utbildningen genomsyrar en humanistisk grundsyn där vi använder oss av ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Vad kan man förvänta sig av ett hundteam?
Vi utbildar hundteam till att arbeta som sociala tjänstehundsteam. Som hundteam arbetar man antingen enskilt eller i samarbete med legitimerad personal. Standarden beskriver vad hund och förare ska ha för kompetens vid examination.  Som arbetsgivare är det viktigt att vara noggrann med vad man söker för övrig kompetens hos hundteamet. Vissa vill ha en specifik kompetens hos hundteamet som exempelvis, arbetsterapeut, sjukgymnast, terapeut, pedagog m.m

I standarden för vårdhund ska du ha minst två års gymnasieutbildning samt två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Detta innebär att detta är den utbildningsnivå/kompetens som kan förväntas av hundteamen förutom hundförardelen. För den som vill utbilda sin hund och sig själv till Terapihundsteam gäller inte kravet på yrkeserfarenhet inom vård och omsorg då vi har hundförare som omfattar andra arbetsområden. Exempel på detta är de som arbetar som beteendevetare eller, pedagogen som vill utbilda sin hund till att arbeta med barn. De har en gedigen kompetens inom andra områden än de som standarden sätter krav på. Det innebär att vi avviker från den punkten där krav ställs på utbildning inom vård och omsorg när det gäller terapihundsutbildningen. Detta innebär dock inte att vi ger avkall på kvaliteten eller kompetensen hos hundföraren.

Vi höjer kvaliteten!
Ytterligare har vi också valt att ta ställning till de som väljer att arbeta med sina hundar med barn under 13år. Standarden gäller för arbete med vuxna människor. Och för att få arbeta med barn under 13år kräver vi att man ska göra ett lämplighetstest för arbete med barn samt att man går vår utbildning då det är ett enormt krävande arbete och det är få hundar som klarar av att arbeta på denna nivå med barn.

Fortbildning

Vi håller kontinuerlig kontakt med våra hundteam. Nätverket är väldigt viktigt då man är ensam i sitt arbete som hundförare. Vår dialog med de som arbetar aktivt ute i verksamhet ger oss möjlighet att kontinuerligt uppdatera och utveckla våra utbildningar i takt med att branschen utvecklas och nya områden ska tas hänsyn till. Vi arrangerar årligen två utvecklingsträffar för fortbildning samt att vi även håller workshops i olika teman.