Information

 • Studietakt 50%
 • Omfattning 200 YHp
 • yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
 • skräddarsydd i nära samarbete med arbetslivet

Upplägg

 • Teori varvas med praktik – LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
 • Både fysiska träffar och på distans via e-learningplattform
 • De fysiska träffarna kommer att vara 10 st fördelat på 2 år

Yrkeshögskoleexamen

 • Skolhundspedagog
 • Resurspedagog

CSN-Berättigad / Kostnader

 • Utbildningen är CSN berättigad
 • Utbildningen är kostnadsfri men kostnad för viss kurslitteratur kan tillkomma
 • Kostnad tillkommer för utbildning och examen av hund
 • Kostnad tillkommer för den som behöver boende under de dagar vi ses. Läs mer under boende.

Undervisningsspråk

 • Svenska

Skolhundspedagog / Resurspedagog

Denna utbildning ska ge dig som student specialiserade kunskaper inom hundunderstödd aktivitet och pedagogik där hunden finns med som resurs i olika pedagogiska situationer. Utbildningen kommer att ge specialiserade kunskaper i hur man kombinerar yrkesrollen som pedagog och arbetet inom läroplanens områden kombinerat med att integrera en skolhund med målinriktade övningar.

Studenten kommer också att få kunskaper gällande kvalitetskritererier samt styrdokument kopplade till skolverkets ramar samt socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg samt jordbruksverkets krav och förordningar. Vidare kommer den studerande även att ges kunskaper i etologi och förebyggande friskvård gällande hundens hälsa och välfärd. Utbildningen innefattar även att den studerande ska självständigt söka/samla/värdera och tolka information både i egna arbetet samt aktuell forskning i samband med hundinsatser i pedagogiska miljöer. Utbildningen ska leda till ett gott samarbete med andra inom branschen på ett sätt som leder arbetet framåt och ytterligare höjer kvaliteten inom branschen.

Framtidsutsikter
Då det i både forskning och praktisk erfarenhet visat sig att insatser med hund i skolan kan vara ett effektfullt alternativ i undervisningen är detta en utbildning med goda framtidsutsikter.

Lärande

Våra utbildningar baseras på ett lösningsfokuserat arbetssätt. Utöver föreläsningar och övningar ingår även projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser gemensamma uppgifter. Uppgifterna är verklighetsnära och du får använda dina kunskaper från flera av utbildningens kurser. För att utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i nära samverkan med dina studiekamrater.

Hjälp och handledning

Alla ska klara utbildningen – därför är vårt mål att alla studenter ska få chansen att hänga med på sina egna villkor. Du har förstås ett eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det. Tack vare vår digitala e-learningplattform har du dessutom alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial när du vill och var du vill.

LIA (Lärande i arbete)

En stor del av utbildningen är praktisk och förlagd till olika företag och verksamheter utanför utbildningen. Denna del kallas LIA och betyder lärande i arbete. I LIA knyts teoriavsnitten ihop och får en förankring i arbetslivet. Du som student har tydliga uppgifter som du ska genomföra, undersöka eller utföra på din LIA-plats. Detta ger ytterligare möjligheter till teoretisk och praktiskt lärande då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillgodosett dig. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen. Du som student kan komma att behöva resa för att genomföra din LIA. Vissa delar av LIA ska genomföras med hund eller tillsammans med hundförare.

Examensbevis

Efter fullgjorda studier får du ett examensbevis.

Behörighet

För att kunna söka en utbildning krävs det att du har vissa förkunskaper. Detta för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt och klara av studierna. Denna länk nedan kan du läsa mer om Yrkeshögskolans behörighetsregler.

länk till yrkeshögskolans behörighetsinformation

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

2§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

För att komma med i urvalet måste du vara behörig till utbildningen, antingen genom att uppfylla grundläggande behörighet eller genom reell kompetens.

I denna ansökningsomgång genomförs urvalet till utbildningen med hjälp av både betyg  och ett särskilt prov. Tillsammans utgör betygspoängen och provpoängen ett urvalsvärde. Värdet kommer att avgöra din placering i antagningslistan.

Reell kompetens

Här får du information om hur du åberopar reell kompetens.

Saknar du behörighet?

För dig som inte inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till vår yrkeshögskoleutbildning via reell kompetens.

Det betyder att du kanske har förvärvat motsvarande kunskaper i förhållande till de specifika behörighetskraven på något annat sätt. Det kan exempelvis vara genom arbetslivserfarenhet eller kurser som berör området du saknar.

Du behöver i din ansökan skicka med information som beskriver vad du saknar samt andra styrkande dokument i form av arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs.

Du fyller i formuläret som finns länkat nedan som du skickar med din ansökan tillsammans med de andra styrkande dokumenten.

Det är ditt eget ansvar att påvisa motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

Ladda ner formulär för kompetenskartläggning här

Betyg och annan dokumentation

De dokument du laddar upp med din ansökan ska vara inscannade i original och om dessa är i färg så ska du också skanna in dem i färg. Skanna samtliga sidor i dokumentet, även de som bara innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Vi godkänner inga utskrifter, eller skärmdumpar (Print Scrn) från betygsöversikter (ex. Antagning.se), enbart originalbetyg gäller. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-PDF, enbart originalbetyg gäller. Allt som finns i originaldokumentet ska synas tydligt även när det är inscannat. Om vi inte kan tyda till exempel text, stämplar eller nummer så kommer vi inte att godta det inscannade dokumentet. Ladda heller inte upp dokument som är avfotograferade i stället för inscannade. Risken är då att kvaliteten på bilden blir så dålig att vi inte godtar dokumentet. Filerna skall vara i PDF-format. Döp gärna dokumentet till något som senare kan fungera som en påminnelse om vad de innehåller.

OBS! Tänk också på att studiebevis eller samlat betygsdokument inte är likställd en examen eller ett slutbetyg

VIKTIGT!

 • Vi kan enbart göra en behörighets- och urvalsbedömning på dokument där vi kan läsa all text och se vem som utfärdat betyget (att fotografera ett betyg kan komma att innebära att vi inte kan godkänna dokumentet)
 • Vi accepterar enbart inscannade originaldokument, betygssammanställningar som finns på olika webbsidor (ex Antagning.se) gäller inte som originaldokument
 • Det går inte att komplettera med dokument efter sista kompletteringsdag
 • För att vara behörig till utbildningen måste du antingen ha grundläggande behörighet eller av oss bedömts ha reell kompetens
 • En del i urvalet till utbildningen sker genom ett särskilt prov. Om du av någon anledning inte deltar i provet så blir det betydligt svårare att få tillräckligt många poäng för att komma in på utbildningen.
 • Om du tänkt att utbilda en hund parallellt med utbildningen kommer du att bli erbjuden att utföra ett lämplighetstest i juni. Du kommer att kunna ha med dig en hund i utbildningen, träna den och utföra LIA med hund om den är lämplig. Dock ingår inte utbildning och examination av själva tjänstehunden inom ramarna för denna utbildning. Vi tillåter ej icke-lämplighetstestade hundar i klassrummet på utbildningen.

Viktiga datum 2023

 • 9 jan – 2 april  – Du skickar in din webbansökan genom Yh-antagning.se
 • WEBINARIUM – informationsträffar online 19-20 31/1 samt 14/3
  ⇒ Anmäl dig här
 • April – Vår utbildningsledare gör en behörighetsbedömning av din ansökan
 • 24-26 april – Om du är behörig så erbjuds du möjlighet att genomföra särskilt prov
 • Maj – Ditt urvalsvärde räknas ut utifrån dels dina betyg och dels resultatet på det särskilda provet
 • 11 juni  – Sista dag att komplettera din ansökan om du har betyg som ska kompletteras.
 • 13 Juni – Utbildningens ledningsgrupp fattar beslut om antagning i mitten av juni
 • 14 Juni – Efter ledningsgruppens beslut skickas antagningsbesked/besked om reservplats ut via YH- antagning.
 • Juli – Reservantagning sker automatiskt under hela sommaren ifall studerande som erbjudits plats tackar nej
 • Augusti – Utbildningen startar (reservantagning kan göras upp till 2 veckor efter utbildningsstart

UTBILDA HUND?

Det finns inget krav på att du ska gå utbildningen med hund. Men om du har en hund och vill utbilda denna hund under tiden du går utbildningen så är det möjligt. Vi kommer under våren att erbjuda möjlighet att lämplighetstesta din hund efter alla antagningar är inkomna. Lämplighetstestet är kostnadsfritt.

All utbildning av hunden kommer att ske utanför yrkeshögskoleutbildningen. Det kommer att finnas stora möjligheter att träna hunden i vissa moment under kursens gång men det är viktigt att du som hundförare förstår att grundfärdighetsträning och viss miljö, socialitets och passivitetsträning kommer att ske utanför de ramar som utbildningen ger.

Eftersom denna kurs ska kunna tas utan hund är det samma förutsättningar för alla vilket innebär att hundens praktiska träning ligger utanför kursens ramar. Önskar du utbilda och examinera din hund så tillkommer då en avgift för lärplattformen där du redovisar din hunds träning och praktik samt diplomeringsavgift.

Boende

Eftersom vi kommer att ha 10 st fysiska träffar där vi träffas ca 2 dagar i sträck så kan det finnas risk för att du behöver bo över. Vi har inlett ett samarbete med Vandrarhemmet i Strömsholm som ger dig som student 20% på boendekostnaden. Kontakta oss för mer information. Du kan läsa mer om dem här: http://www.stromsholmsvandrarhem.com/

Särskilt prov

Anmälan till särskilt prov görs automatiskt i din ansökan. Du blir kallad om du uppfyller behörighetskraven. Det särskilda provet är utformat för att vi ska kunna kartlägga studentens förkunskaper och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, det är alltså inte avsett för att kartlägga personliga egenskaper.

Provet tar ca. 1,5 timme.

Provet utförs av en extern aktör som heter Psykologisk metod. Vi har inte någon verkan över detta provet utan det görs helt i deras regi för att få det så rättsäkert som möjligt.

Kan jag förbereda mig?

OBS! Du kan inte utföra detta på en telefon. Du måste ha tillgång till dator för att kunna genomföra vårt särskilda prov.

Antagningsproven skriver du utifrån de förkunskaper du har. Det är inget prov man på något vis kan förbereda sig på. Vi ger ingen detaljerad information om innehållet på förhand.

Examensarbeten

Studenterna i  utbildningen skriver ett examensarbete på 30 YH poäng som de baserat på sina praktiska kunskaper under LIA perioden. Alla har inte valt att publicera men några av dem finner du här på sidan.

En studie om hur elever använder sig av den sociala tjänstehunden när de arbetar med
skoluppgifter i ämnet bild och vad motivation är.

Abstrakt: Syftet med denna studie var att undersöka hur elever använder sig av en social tjänstehund
under sitt arbete i ämnet bild. I studien undersöktes om en socialtjänstehund kan motivera elever
till att arbeta med bilduppgifter.
I undersökningen har en blivande skolhund träffat sex elever i årskurs 4-5, de har vid tre
tillfällen arbetat med ämnet bild. Under dessa tillfällen observerades vad som hände mellan
elev och hund.
Vid första samt sista tillfället intervjuades eleverna. Efter avslutad studie intervjuades även
bildläraren om vad hen eventuellt märkt hos eleverna som arbetat med hunden.
Resultaten av intervjuer och observationer visar att elever kan använda sig av en social
tjänstehund för att arbeta med ämnet bild. Upplevelsen från läraren blev att elevernas
motivation för bilduppgifterna ökade.
Slutsats, en social tjänstehund kan hjälpa elever i ämnet bild i skolan.

Nyckelord: Motivation, skolhund, social tjänstehund, bild.

Ladda hem rapporten: Att hitta motivation för skolämnet bild tillsammans med en social tjänstehund

Abstrakt: Human-animal-bond (HAB) beskriver bandet mellan människa och djur som ett
ömsesidigt fördelaktigt och dynamiskt förhållande som påverkas av beteenden som är
avgörande för bådas hälsa och välbefinnande. Forskning visar att hundunderstödd
pedagogik (AAE) kan påverka elever att bli lugna och trygga i skolan och motivera
eleverna i skolarbetet. Sociala tjänstehundar har använts i terapeutiskt syfte för att öka
individers förmåga till mentalisering, som handlar om förmågan att tillskriva sig själv och
andra mentala tillstånd. Literacy beskrivs som läs- och skrivförmåga och läs- och
skrivkunnighet men kan ses med ett bredare perspektiv och inbegripa både
skriftspråkliga aktiviteter och samhällelig språklig kontext.
Studien ville undersöka om en insats med AAE kunde påverka särskoleelevers
språkutveckling. Genom en insats med Berättarhunden Sally fick eleverna på
grundsärskolan möta en social tjänstehund i grupp och enskilt. Resultatet samlades in
genom enkäter med elever och personal, intervjuer med personal samt observation.
Genom att dela in resultaten i undergrupper analyserades hur elever i grundsärskolan
påverkades av insatsen med social tjänstehund. Genom att belysa perspektiven literacy,
HAB och mentalisering visar studien hur AAE kan påverka språkutveckling i särskolan. De
resultat som beskriver literacy visar hur arbetet med den sociala tjänstehunden kan skapa
tillfällen för berättande där literacy utvecklas. Resultatet beskriver även hur arbetet med
AAE kan skapa nya literacy erfarenheter och att insatsen ger eleverna ett gemensamt
språkämne som för eleverna samman. Perspektiven HAB och mentalisering beskriver hur
en insats med social tjänstehund kan utveckla lärmiljön och gruppens sociala aktivitet och
på detta sätt påverka elevernas förmåga till inlärning. Genom att påverka förmågan till
mentalisering och därigenom samspelet i elevgruppen kan lärmiljön bli mer lugnande och
inkluderande. En social tjänstehund kan på detta sätt påverka det sociala kapitalet i
gruppen. I relationsskapandet mellan social tjänstehund och elev kan motivationen
påverkas och ge bättre förutsättningar för inlärning. Personalen och eleverna beskriver
AAE som en insats som är relevant i särskolan, som både kan lära och bidra till lärmiljön.

Nyckelord: Hundunderstödd pedagogik, literacy, särskolan, mentalisering

Ladda hem rapporten: Berättarhunden Sally

En studie för att se om en skolhund kan öka läsflytet- och motivationen till att läsa

Abstrakt: Den här studien syftar till att undersöka huruvida en skolhund kan öka motivationen till läsning
respektive öka läsflytet hos barn och ungdomar. Syftet går även ut på att försöka motivera barn
och ungdomar till att läsa mer och om en utbildad social tjänstehund kan fungera som motivator.
Tidigare forskning visar på att hunden skapar en trygg miljö för elever i skolan, samt bidra till
social utveckling och minskad ångest. Den sociala tjänstehunden beskrivs som en pedagogiskt
tillgång som haft stor inverkan inte bara hos elever, utan även på lärare och föräldrar. Närvaron
av en social tjänstehund vid lässtunder har haft en positiv inverkan, men också visat sig ge en
god progression vad det beträffar läsflytet hos elever. Likheten mellan hundens och människans
inverkan på varandra ser liknande ut genom oxytocin och kortisol som är två välbefinnandehormon men också hur dem knyter an till respektive art.
Resultatet från de observationer som har genomförts visar tydligt att motivationen till läsning
ökar när deltagarna har fått läsa för hunden eftersom det är någon som inte dömer dem om de
skulle läsa fel, vilket i sin tur skapar en trygghet hos deltagarna. Huruvida läsflytet förbättrats
hos deltagarna gav bristfälliga resultat. Vid sista observationstillfället så samlades även
enkätsvar in om hur både deltagare och lärare upplevt hundens närvaro och inverkan.

Nyckelord: Läshund, skolhund, social tjänstehund, läsmotivation, läsflyt, läsning, bokhund, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi

Ladda hem rapporten: Öka motivationen till läsning med en skolhund som resurs

– En litteraturstudie

Abstrakt: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka den sociala tjänstehundens betydelse för det
sociala klimatet inom pedagogiska verksamheter. Målet är att kartlägga forskning som
behandlar hundunderstödda insatser och dess samverkan med faktorer kopplat till skolans
sociala klimat som olika relationella aspekter, socio-emotionella faktorer, sociala färdigheter,
empatiska förmågor, samt inställning och attityder. I det slutgiltiga urvalet ingår sju
vetenskapliga artiklar som är förenliga med studiens syfte. Resultatet visar att hundunderstödda
insatser inom pedagogiska verksamheter kan bidra till emotionell stabilitet hos elever och ge
ett förbättrat socio-emotionellt klimat, ha en positiv påverkan på elevers inställning till skolan,
främja utvecklingen av empatiska förmågor hos elever och förbättra relationer mellan elever
samt mellan elev och lärare. Resultatet analyseras kvalitativt med utgångspunkt i tidigare
forskning och teorier som känsla av sammanhang (KASAM), relationellt perspektiv på
pedagogik samt ur ett biologiskt och fysiologiskt perspektiv. I resultatdiskussionen presenteras
analysens iakttagelser och resultatets förhållande till skolans sociala klimat utifrån Mara
Westling Allodis modell för socialt klimat och målsättningar i lärmiljön. Utifrån studiens
resultat finns stöd för slutsatsen att hundunderstödda insatser inom pedagogiska verksamheter
har ett positivt samband med flertalet av det faktorer som är viktiga för ett gott socialt klimat.

Nyckelord: Social tjänstehund, skolhund, hundunderstödd pedagogik, socialt klimat, skolmiljö,
känsla av sammanhang (KASAM), relationellt perspektiv

Ladda hem rapporten: Hundens betydelse för det sociala klimatet i pedagogiska verksamheter 

Abstrakt: I denna studie kommer en presentation av tidigare forskning kring hund i skolan och hundens
positiva effekter på eleverna när oxytocinet frigörs. Denna studie kommer även att belysa
vikten av att använda sig av skolhund i pedagogiska verksamheter (Animal Assisted
Education, AAE, IAHAIO, 2018) som är en målinriktad insats som utbildade hundteam får
utföra.
Därefter kommer presentationen av undersökningen under en kvalitativ studie där det
intervjuats lärare från olika kommuner för att se hur deras tankar och erfarenheter kring
skolhundar är. Elevernas rätt till utbildning enligt sina förutsättningar. Resultatet av denna
studie visade att lärarna under intervjuerna är mycket positiva till att implementera hund i
skola då de ser stora fördelar med detta.

Nyckelord: Oxytocin, skolhund, Animal Assisten Education, AAE- (Hundassisterad pedagogik, HAP)

Ladda hem rapporten: Examnesarbete – Sandra Gerebo

En mindre studie i om en hund kan främja elevers matematiska färdigheter när aktiviteterna mellan hund och elev sker genom fjärrundervisning.

Abstrakt
Att insatser med hundar i skolverksamhet, hundunderstödd pedagogik, kan ge effekter på till exempel elevers utveckling av läsförmågan, på elevers motivation och välmående hos elever vet vi sedan tidigare studier och uttalanden från arbetande skolhundsteam. I denna studie undersöks om hundunderstödd pedagogik kan bidra till att stärka elevers matematiska förmågor när interaktionen mellan hund och elev sker via dator online. Att kunna bedriva aktiviteter på digital väg skulle kunna vara ett alternativ i tider av pandemi, vid allergi hos elev eller personal, eller när elev är hemmasittande.

Genom lättsamma och lustfyllda aktiviteter mellan hund och elev via Teams genomfördes insatser i syfte att utveckla elevernas förmåga att beräkna tiokamraterna och talkamraterna inom talområdet 0–12, och för en elevs del, bli mer säker på multiplikationstabellerna 1–5. Efter insatserna av hunden online under en 6 veckorsperiod genomfördes intervjuer med de tre deltagande eleverna, elevernas vårdnadshavare och elevernas speciallärare. Dessutom genomförde eleverna en och samma matematikdiagnos före och efter insatserna med hunden så att en jämförelse skulle kunna ske av diagnosernas resultat efter hundens aktiviteter med eleverna.

Resultatet av studien är att eleverna uppvisade en glädje när de arbetade med hunden, eleverna ökade sin snabbhet vid sina beräkningar av tiokamrater och talkamrater och eleverna förändrade sitt sätt att göra beräkningar, de ”bara räknade” som specialläraren uttryckte det och hos en av eleverna blev det inte längre nödvändigt att räkna med fingrarna. Eleverna visade dessutom ett större intresse för att arbeta med matematik när de arbetade med hunden och eleverna kunde också hålla fokus och koncentrera sig på sitt arbete under längre tid när de arbetade med hunden. Hunden som en pigg glädjespridare som utför lekfulla övningar såsom att slå tärning och hämta och välja arbetsuppgifter tillsammans med eleven kan vara en av faktorerna till studiens resultat.

Att arbeta med en hund är annorlunda och spännande och kan leda till ökat intresse hos eleven att arbeta med uppgifter. Ytterligare förklaringar till resultaten kan vara att arbetsuppgifterna och arbetssättet inte är såsom undervisningen brukar vara, att eleverna möter en annan lärare med en pedagogisk syn att arbeta med glädje, ha tydliga mål och att bygga upp en god relation, och att läraren och elevernas speciallärare har en god samverkan.

Slutsatsen av studien är att hundens insatser med lekfulla arbetsuppgifter och aktiviteter i interaktion med eleverna, vilka har skett online via Teams, tillsammans med lärarens pedagogiska synsätt kan vara faktorer som bidragit till studiens resultat.
Nyckelord: skolhund – AAI – AAE – AAA – hundunderstödd pedagogik – online – distansundervisning – fjärrundervisning – Teams – matematik – pedagogik

Ladda hem rapporten: ”Helt plötsligt är inte fingrarna de viktigaste utan att göra med Signe!”

Abstrakt

Syftet med denna studie var att undersöka om närvaron av en skolhund under lästräning kan öka en elevs förmåga till läsförståelse och samtidigt öka motivationen för skolan i allmänhet.

Tidigare forskning har visat att hundunderstödd pedagogik kan ha en rad goda effekter på elever som läser för en hund, där hunden står för en icke-dömande atmosfär. I närvaron av en hund lugnas aktiva elever och de mer tillbakadragna lockas fram i sociala interaktioner, motivationen för skolarbete stärks hos eleverna och oxytocin frisätts i kroppen.

Resultaten från observationer under lästräningen, svar på enkäter från elev och dess lärare samt en intervju med den speciallärare som varit involverad i projektet pekar alla åt samma håll: närvaron av hunden har gett eleven en ökad motivation för skolan och ger effekter även då hunden inte är närvarande. Läshastigheten och läsförmågan hos eleven har ökat. Läsförståelsen har bedömts som god genom gemensamma reflektioner kring texterna med den deltagande
eleven.

Nyckelord: Skolhundspedagog, resurspedagog, skolhund, läshund, läsning, läsförståelse, läsinlärning, motivation, hundunderstödd pedagogik.

Ladda ner rapporten här: Kan en skolhund öka läsförståelsen och motivationen för skolan?

Abstrakt
Examensarbetets syfte har varit att undersöka tankar om skolhund och om/eller hur hunden kan vara bra för barns lärande samt vilka förtjänster, hinder och svårigheter det kan finnas.

I undersökningen fick all personal på en skola frågan om de tror att en skolhund kan ha positiv effekt på elevernas lärande. Ca 83 % trodde detta. Vårdnadshavarna på samma skola fick frågan om en skolhund kan hjälpa eleverna i skolan, 86 % svarade ja till detta.

I undersökningen har fem elever i grundsärskolan/grundskolan deltagit i hundunderstödd pedagogik under 4-6 tillfällen. De har studerats för att sedan
tillsammans med vårdnadshavare var för sig besvara en enkät om insatsen. Elevernas pedagoger har också svarat på en enkät om de upplevde någon positiv förändring.

Resultatet visade att under insatsen upplevde eleverna en ökad motivation att komma till skolan samt att genomföra skolarbetet. Vårdnadshavare och pedagoger upplevde positiv förändring för eleven vad gäller motivation, trygghet och trivsel, humör och beteende samt viss förändring gällande socialt samspel. Pedagogerna uttryckte att insatsen endast varit vid ett fåtal tillfällen och att det troligtvis hade visat större positiv förändring om eleverna fått träffa skolhunden vid fler tillfällen.

Hinder och svårigheter som vårdnadshavare uttrycker är främst allergier och rädsla för djur.

Jag har i mitt arbete också valt att bidra med kunskap om sociala tjänstehundar, beskriva arbetet med hundunderstödd pedagogik och relationen människa – djur.

Nyckelord
hund i skolan, skolhund, hundunderstödd pedagogik (hundassisterad pedagogik), motivation, social tjänstehund, oxytocin, KASAM, pälsdjursallergi.

Ladda hem rapporten: En skolhund för alla?

Abstrakt

Studien är ett examensarbete vid Yrkeshögskolan och Svenska Terapihundskolan och Yrkeshögskolan i Strömsholm, som utförts och sammanställts år 2021. Tre elever deltog i studien från årskurs 1 sista del och över sommarlovet.

Frågeställningen inför studien var följande:
Kan en social tjänstehund inverka på elevernas läshastighet?
Ökar elevernas avkodningsförmåga då de inte blir bedömda av hunden?
Kan läslusten och självkänslan påverkas genom läsning med hund?

Med hjälp av listläsningstest och ljudupptagning har studien sökt få klarhet i elevernas läsning med en social tjänstehund som stöd. Studien har använt sig av kvantitativ forskning. Resultatet visar att listläsningstesten skiljer sig mellan eleverna beroende på var de befinner sig i sin läsutveckling. Ljudupptagningens resultat vid textläsning visar en ökning av antal lästa ord vid de båda testtillfällena. Studiens resultat pekar på en procentuell ökning av läshastigheten. Eleverna uteblev aldrig från något tillfälle med hunden, trots att alla inte var motiverade för att läsa så gjorde de det tillsammans med hunden.

Nyckelord: läsa med hund, läshastighet, avkodning, läslust, hundassisterad pedagogik,
kvantitativ studie.

Ladda hem rapporten här: Hundens inverkan på läshastighet hos elever

Abstrakt

Närliggande forskning visar att elever som arbetar med en skolhund blir lugna med hjälp av oxytocinet som framkallas när de rör vid varandra, varpå stress minskar, fokus ökar och sammantaget blir eleverna mer motiverade till inlärning. Alla skolor borde därför ha en skolhund i klassrummet hela dagarna kan man tycka. Men en social tjänstehund ska inte arbeta mer än cirka 10 timmar per vecka. Denna studie undersöker därför om hundunderstödd pedagogik kan motivera elever utan att hunden är i klassrummet. I huvudsak används kvalitativ metod i jämförelsen av två urvalsgrupper; en som arbetat med att skriva berättande texter tillsammans med hunden och en grupp som genomförde likadan skrivundervisning med enbart författaren. Arbetet utfördes i årskurs 2 våren 2021.

Sammantaget bekräftar resultatet att hundunderstödd pedagogik bidrar till lugnare elever som blir mer motiverade att klara av svårigheter. Samtidigt utvecklas färdigheter inom närminne och socialt samspel. Att skriva med och till hunden upplevs som lustfyllt. Överlag fördjupade och ökade 22 av 23 deltagare i studien sin kunskap om berättande texter. Resultatet indikerar att de goda resultaten förstärks och framträder tydligare hos de elever som har en utbildad hund närvarande, men kanske inte i den höga grad man kanske väntat sig. Det går nämligen även bra att påverka elevernas inlärning med hundunderstödd pedagogik även på andra sätt – så länge eleverna redan har en relation med hunden och om pedagogens lärstil är uppmuntrande. Med hjälp av skolhundens samtalsmetodik skapas undervisning där eleverna blir sedda och bekräftade och där den ibland så välbehövliga magin kan skapas trots att hunden är hemma.

Detta resultat är av stor betydelse inte minst för arbetsvillkoren för sociala tjänstehundar samt öppnar upp nya metoder för skolhundspedagoger i sitt arbete med elevernas måluppfyllelse. Allra mest ökar kunskapen för de elever som har skrivsvårigheter, i min studie såväl som i tidigare forskning. Detta bör inspirera såväl rektorer och politiker när de ska ta beslut kring elevers tillgång till specialpedagogiska insatser.

Sökord:
skrivinlärning, skrivundervisning, berättande text, skolhund, pedagoghund, kompishund, terapihund, fadderhund, läshund, bokhund, resurshund, social tjänstehund, hundassisterad, hundunderstödd, animal-assisted, skolhundspedagog.

Ladda hem rapporten här: Hundunderstödd pedagogik i tidig skrivinlärning

Abstrakt
Alla barn och elever tar till sig lärdom på olika sätt. För vissa barn och elever är det lättare än
för andra. Enligt skollagen skall alla barn och elever ha rätt att lära sig kunskaperna efter sin
egen förmåga och egna förutsättningar för att klara av grundskolans olika kurser efter
läroplanen för att komma vidare till gymnasiet och skaffa sig en adekvat utbildning för yrket
de sedan drömmer om att jobba med när det blir vuxna. Många pedagoger på de olika
grundskolorna jag gjorde mina lärande i arbete (LIA) veckor uppfattade jag så som att de
flesta pedagoger och övrig skolpersonal är öppna för nya metoder gällande inlärning av
kursmålen enligt aktuell läroplan. Lite bakgrundsinformation genom fysiska intervjuer och
frågepapper har respondenterna fått information om skolhundar som arbetar i skolans
verksamheter med mest elever i årskurserna f – 6. Många av svaren handlade om att eleven
får en viss trygghet att jobba tillsammans med en skolhund samt att lärmiljön blir
gynnsammare för det flesta elever. Jag använde mig av kvalitativ forskningsmetod med att
själv närvara och se och höra med egna ögon och öron samt ställa frågor till olika personer
som arbetar på dessa skolor och frågeformulär där respondenten kunde svara när de hade
möjlighet då det inte alltid fanns utrymme för annat än deras normala arbetsuppgifter.
Skolhundarna har genom åren hjälpt många olika elever runt om i landet med att klara av
skolgången när det har fått ta del av undervisning med hund genom så kallat hundassisterad
pedagogik (HAP). Det visar tidigare gjord forskning i ämnet särskilt för elever med
problematiskt skolgång, som har återkommit tillbaka till skolan igen med hjälp av en
skolhund, då de elever får en slags uppgift att komma till under dagen där skolhunden visar
hur den exempelvis kan sitta med och läsa med eleverna samt följer läroplanens uppgifter för
årskurserna. Tidigare forskning visar att Sociala tjänstehundar, skolhundar behövs i skolan.

Nyckelord: Djurassisterad pedagogik DAP, Hundassisterad Pedagogik HAP,
Pedagogik, Specialpedagog, Resurspedagog, Svenska Terapihundskolan HUI
Hundunderstödda insatser, Skolhundar

Ladda hem rapporten här: En liten studie om skolhundar i grundskolan

Abstrakt

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanfatta effekter av hundunderstödd pedagogik ur
tidigare forskning och skapa en lättläst översikt på de effekter som skolhundar bidrar med.
Resultat på examensarbetet kan exempelvis användas vid information om hundunderstödd
pedagogik, uppsatser, och samtal med rektorer.
Arbetet bygger på resultat ur fem studier mellan åren 2018-2022, med inriktning på
hundunderstödd pedagogik. Studierna använder sig främst av intervjuer och tar upp flertalet
effekter på skolhundens arbete inom skolans verksamhet.
Effekterna ur studierna har sammanfattats både i text och en lättläst, översiktlig tabell med
kategorierna lärande, positiva psykiska och fysiska förändringar, sociala förbättringar och
begränsningar med skolhundsverksamhet.

Nyckelord: Social tjänstehund, hundunderstödd pedagogik, skolhund, hund i skolan,
hundunderstödda insatser

Ladda hem rapporten här: Skolhundens effekter vid arbete inom skolverksamheten

Abstrakt

Forskning visar på att hundar kan hjälpa och stötta både barn och vuxna. Hunden kan
hjälpa med ångest, minskad oro och stress. Elever i ett klassrum blir lugnare och får
ökad motivation. Det finns inte mycket forskning om just hundar och elever på skolan,
det behövs mer och hoppas det görs i framtiden. Skickade ut ett formulär med 7 frågor
till 50 rektorer inom Västmanland. Syftet är att få svar på vad som gör att man inte kan
anställa ett hundteam och för att sprida information om vad hundar kan göra för både
vuxna och barn. 50 % tycker att allergi är det som gör att det blir komplicerat, man vill
såklart inte att någon far illa. Astma- och allergiförbundet har ett bra dokument med
vägledning för hur man kan minska att allergener sprids.

Nyckelord: Djurunderstödda insatser, hundar, människa-djur interaktioner, pedagogik

Ladda hem rapporten här: Hund som pedagogiskt hjälpmedel

Abstrakt

Abstrakt
Användningen av sociala tjänstehundar i utbildningsmiljöer blir mer och mer populärt desto
fler studier som släpps kring ämnet. Fenomenet sociala tjänstehundar och dess fördelar är
dock för många fortfarande okänt. Många av de genomförda studierna har utförts med
metoder där resultaten inte är tillförlitliga och slutsatserna från resultaten kan vara
tveksamma. Mer forskning behöver göras och nå ut till fler verksamheter för att visa sin fulla
potential.
Denna studie har som syfte att undersöka hur sociala tjänstehundar kan användas som
motivationsfaktorer i utbildningssyfte för att förbättra elevers inlärning i ämnet matematik.
Studiens valda metod är empirisk fallstudie med observationer, diagnostest och enkäter som
grund.
Studiens frågeställningar har tagits fram för att ge en större inblick för potentialen av sociala
tjänstehundar i skolan, specifikt i ämnet matematik. De frågor som ställs är:

1. På vilket sätt kan ett socialt tjänstehundsteams medverkan bidra till att en elev får
ökad motivation, koncentration och uthållighet i ämnet matematik?
2. På vilket sätt kan ett socialt tjänstehundsteam bidra till att skapa en positiv
inlärningsmiljö?
3. Kan ett socialt tjänstehundsteam som insats skapa studiero i ämnet matematik?

Forskningen som har använts har främst riktat sig mot skolan genom källor från skolverket
och specialpedagogiska skolmyndigheten. Resultatet visar att hundens interaktion och närvaro
har gynnat elevernas motivation, koncentration och uthållighet i ämnet matematik.
Hundteamets arbete med eleverna har skapat en positiv inlärningsmiljö samt skapat en större
studiero.

Nyckelord
Hundassisterade interventioner, hundunderstödd pedagogik, tillgänglig lärmiljö, motivation,
koncentration, uthållighet, ökad studiero, matematik, matematiksvårigheter

Ladda hem rapporten här: Får skolhunden elever att lära sig mer?