Ansökan är stängd

Information

 • Studietakt 50%
 • Omfattning 200 YHp
 • yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
 • skräddarsydd i nära samarbete med arbetslivet

Upplägg

 • Teori varvas med praktik – LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
 • Både fysiska träffar och på distans via e-learningplattform
 • De fysiska träffarna kommer att vara 10 st fördelat på 2 år

Yrkeshögskoleexamen

 • Skolhundspedagog
 • Resurspedagog

CSN-Berättigad / Kostnader

 • Utbildningen är CSN berättigad
 • Utbildningen är kostnadsfri men kostnad för viss kurslitteratur kan tillkomma
 • Kostnad tillkommer för utbildning och examen av hund
 • Kostnad tillkommer för den som behöver boende under de dagar vi ses. Läs mer under boende.

Undervisningsspråk

 • Svenska

Skolhundspedagog / Resurspedagog

Denna utbildning ska ge dig som student specialiserade kunskaper inom hundunderstödd aktivitet och pedagogik där hunden finns med som resurs i olika pedagogiska situationer. Utbildningen kommer att ge specialiserade kunskaper i hur man kombinerar yrkesrollen som pedagog och arbetet inom läroplanens områden kombinerat med att integrera en skolhund med målinriktade övningar.

Studenten kommer också att få kunskaper gällande kvalitetskritererier samt styrdokument kopplade till skolverkets ramar samt socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg samt jordbruksverkets krav och förordningar. Vidare kommer den studerande även att ges kunskaper i etologi och förebyggande friskvård gällande hundens hälsa och välfärd. Utbildningen innefattar även att den studerande ska självständigt söka/samla/värdera och tolka information både i egna arbetet samt aktuell forskning i samband med hundinsatser i pedagogiska miljöer. Utbildningen ska leda till ett gott samarbete med andra inom branschen på ett sätt som leder arbetet framåt och ytterligare höjer kvaliteten inom branschen.

Framtidsutsikter
Då det i både forskning och praktisk erfarenhet visat sig att insatser med hund i skolan kan vara ett effektfullt alternativ i undervisningen är detta en utbildning med goda framtidsutsikter.

Lärande

Våra utbildningar baseras på ett lösningsfokuserat arbetssätt. Utöver föreläsningar och övningar ingår även projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser gemensamma uppgifter. Uppgifterna är verklighetsnära och du får använda dina kunskaper från flera av utbildningens kurser. För att utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i nära samverkan med dina studiekamrater.

Hjälp och handledning

Alla ska klara utbildningen – därför är vårt mål att alla studenter ska få chansen att hänga med på sina egna villkor. Du har förstås ett eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det. Tack vare vår digitala e-learningplattform har du dessutom alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial när du vill och var du vill.

LIA (Lärande i arbete)

En stor del av utbildningen är praktisk och förlagd till olika företag och verksamheter utanför utbildningen. Denna del kallas LIA och betyder lärande i arbete. I LIA knyts teoriavsnitten ihop och får en förankring i arbetslivet. Du som student har tydliga uppgifter som du ska genomföra, undersöka eller utföra på din LIA-plats. Detta ger ytterligare möjligheter till teoretisk och praktiskt lärande då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillgodosett dig. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen. Du som student kan komma att behöva resa för att genomföra din LIA. Vissa delar av LIA ska genomföras med hund eller tillsammans med hundförare.

Examensbevis

Efter fullgjorda studier får du ett examensbevis.

Behörighet

För att kunna söka en utbildning krävs det att du har vissa förkunskaper. Detta för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt och klara av studierna. Denna länk nedan kan du läsa mer om Yrkeshögskolans behörighetsregler.

länk till yrkeshögskolans behörighetsinformation

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

2§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

För att komma med i urvalet måste du vara behörig till utbildningen, antingen genom att uppfylla grundläggande behörighet eller genom reell kompetens.

I denna ansökningsomgång genomförs urvalet till utbildningen med hjälp av både betyg (max 20p) och ett särskilt prov (max 30p). Tillsammans utgör betygspoängen och provpoängen ett urvalsvärde på max 50p. Detta värde kommer att avgöra din placering i antagningslistan (högst poäng längst upp, lägst poäng längst ner). Antagning sker sedan uppifrån och ner.

Urvalspoäng från betyg (max 20p)

De betyg som omfattas är betygen i Sv 1/ SvA 1, Sv 2/SvA 2, En 5 och Ma 1 a/b/c (eller motsvarande kurser i äldre utbildningar). Dina betyg i dessa fyra ämnen räknas om till ett jämförelsetal enligt följande mall: A=20p, B= 17,5p, C=15p, D=12,5p, E=10p och F= 0p (äldre betygssystem räknas på följande sätt: MVG= 20p, VG= 15p, G= 10p, IG= 0p), därefter räknas medelvärdet från dessa fyra betyg, vilket utgör ett värde mellan 0 och 20.

Om du inte har betyg i dessa fyra ämnen från gymnasiet utan istället har studerat på folkhögskola så räknas ditt studieomdöme om till ett motsvarande värde mellan 0 och 20 (den siffra som anger studieomdömet multipliceras med 5). Läs mer här om studieomdöme hos folkhogskola.nu: https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/sa-funkar-folkhogskola/behorigheter/studieomdome-och-behorighetsintyg/

Dessa kurser ger max 20p totalt, där urvalspoängen baseras på om kursen är godkänd eller ej. Godkänd kurs ger 5 poäng.

Urvalspoäng från särskilt prov (max 30p)

Om du är behörig till utbildningen så kommer du att erbjudas en plats på det särskilda provet till utbildningen. Provet är frivilligt men ger dig en god fördel om du deltar. Beroende på när du lämnat in din ansökan kommer vi att påbörja urvalsprocessen. Har man uppfyllt grundläggande behörighet kommer du få möjlighet att göra särskilt prov. Du behöver göra provet enbart en gång och beroende på antal deltagare kan vi komma att utföra provet vid flera tillfällen. Exakta datum kommer att visas på vår hemsida under våren. Provet tar ca 1,5 timmar. Vi kommer i samband antagningen hålla en digital föreläsning med information med möjlighet att ställa frågor om utbildningen och om det framtida yrket.

Provet fokuserar huvudsakligen på tillämpning av kunskaper i djurskydd, etologi, hundträningsmetoder samt pedagogiskt ledarskap.

Reell kompetens

Här får du information om hur du åberopar reell kompetens.

Saknar du behörighet?

För dig som inte inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till vår yrkeshögskoleutbildning via reell kompetens.

Det betyder att du kanske har förvärvat motsvarande kunskaper i förhållande till de specifika behörighetskraven på något annat sätt. Det kan exempelvis vara genom arbetslivserfarenhet eller kurser som berör området du saknar.

Du behöver i din ansökan skicka med information som beskriver vad du saknar samt andra styrkande dokument i form av arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs.

Du fyller i formuläret som finns länkat nedan som du skickar med din ansökan tillsammans med de andra styrkande dokumenten.

Det är ditt eget ansvar att påvisa motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

Ladda ner formulär för kompetenskartläggning här

Betyg och annan dokumentation

De dokument du laddar upp med din ansökan ska vara inscannade i original och om dessa är i färg så ska du också skanna in dem i färg. Skanna samtliga sidor i dokumentet, även de som bara innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Vi godkänner inga utskrifter, eller skärmdumpar (Print Scrn) från betygsöversikter (ex. Antagning.se), enbart originalbetyg gäller. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-PDF, enbart originalbetyg gäller. Allt som finns i originaldokumentet ska synas tydligt även när det är inscannat. Om vi inte kan tyda till exempel text, stämplar eller nummer så kommer vi inte att godta det inscannade dokumentet. Ladda heller inte upp dokument som är avfotograferade i stället för inscannade. Risken är då att kvaliteten på bilden blir så dålig att vi inte godtar dokumentet. Filerna skall vara i PDF-format. Döp gärna dokumentet till något som senare kan fungera som en påminnelse om vad de innehåller.

OBS! Tänk också på att studiebevis eller samlat betygsdokument inte är likställd en examen eller ett slutbetyg

VIKTIGT!

 • Vi kan enbart göra en behörighets- och urvalsbedömning på dokument där vi kan läsa all text och se vem som utfärdat betyget (att fotografera ett betyg kan komma att innebära att vi inte kan godkänna dokumentet)
 • Vi accepterar enbart inscannade originaldokument, betygssammanställningar som finns på olika webbsidor (ex Antagning.se) gäller inte som originaldokument
 • Det går inte att komplettera med dokument efter sista kompletteringsdag (för ansökan till hösten 2022 gäller sista kompletteringsdag 7/6)
 • För att vara behörig till utbildningen måste du antingen ha grundläggande behörighet eller av oss bedömts ha reell kompetens
 • Majoriteten av poängen för urvalet till utbildningen sker genom ett särskilt prov som genomförs under juni månad. Om du av någon anledning inte deltar i provet så blir det betydligt svårare att få tillräckligt många poäng för att komma in på utbildningen.
 • Om du tänkt att utbilda en hund parallellt med utbildningen kommer du att bli erbjuden att utföra ett lämplighetstest i juni. Du kommer att kunna ha med dig en hund i utbildningen, träna den och utföra LIA med hund om den är lämplig. Dock ingår inte utbildning och examination av själva tjänstehunden inom ramarna för denna utbildning. Vi tillåter ej icke-lämplighetstestade hundar i klassrummet på utbildningen.
 • 31/3 – Du skickar in din webbansökan genom Yh-antagning.se senast den 31 mars 2022
 • April – Vår Studie- och yrkesvägledare gör en behörighetsbedömning av din ansökan
 • Maj – Om du är behörig så erbjuds du möjlighet att genomföra särskilt prov
 • Maj – Ditt urvalsvärde räknas ut utifrån dels dina betyg och dels resultatet på det särskilda provet
 • 7/6 – Sista dag att komplettera din ansökan om du har betyg som ska kompletteras.
 •   Juni – Utbildningens ledningsgrupp fattar beslut om antagning i mitten av juni
 • Juni – Efter ledningsgruppens beslut skickas antagningsbesked/besked om reservplats ut via YH- antagning.
 • Juli – Reservantagning sker automatiskt under hela sommaren ifall studerande som erbjudits plats tackar nej
 • Augusti – Utbildningen startar (reservantagning kan göras upp till 2 veckor efter utbildningsstart

UTBILDA HUND?

Det finns inget krav på att du ska gå utbildningen med hund. Men om du har en hund och vill utbilda denna hund under tiden du går utbildningen så är det möjligt. Vi kommer under våren att erbjuda möjlighet att lämplighetstesta din hund efter alla antagningar är inkomna. Lämplighetstestet är kostnadsfritt.

All utbildning av hunden kommer att ske utanför yrkeshögskoleutbildningen. Det kommer att finnas stora möjligheter att träna hunden i vissa moment under kursens gång men det är viktigt att du som hundförare förstår att grundfärdighetsträning och viss miljö, socialitets och passivitetsträning kommer att ske utanför de ramar som utbildningen ger.

Eftersom denna kurs ska kunna tas utan hund är det samma förutsättningar för alla vilket innebär att hundens praktiska träning ligger utanför kursens ramar. Önskar du utbilda och examinera din hund så tillkommer då en avgift för lärplattformen där du redovisar din hunds träning och praktik samt diplomeringsavgift.

Boende

Eftersom vi kommer att ha 10 st fysiska träffar där vi träffas ca 3,5-4 dagar i sträck så kan det finnas risk för att du behöver bo över. Vi har inlett ett samarbete med Vandrarhemmet i Strömsholm som ger dig som student 20% på boendekostnaden. Kontakta oss för mer information. Du kan läsa mer om dem här: http://www.stromsholmsvandrarhem.com/

Särskilt prov

Anmälan till särskilt prov görs automatiskt i din ansökan. Du blir kallad om du uppfyller behörighetskraven. Det särskilda provet är utformat för att vi ska kunna kartlägga studentens förkunskaper och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, det är alltså inte avsett för att kartlägga personliga egenskaper.

Provet tar ca. 1 timme.

Provet kommer att behandla pedagogik/ledarskap/kommunikation, hundkunskap/djurskydd. Provet genomförs skriftligt och digitalt samt kan i särskilda fall ske muntligt. Det särskilda provet utgör endast en viss del i urvalsprocessen och sammanvägs med de delar där det finns dokumenterade kunskaper.

Kan jag förbereda mig?

OBS! Du kan inte utföra detta på en telefon. Du måste ha tillgång till dator för att kunna genomföra vårt särskilda prov.

Antagningsproven skriver du utifrån de förkunskaper du har. Det är inget prov man på något vis kan förbereda sig på. Vi ger ingen detaljerad information om innehållet på förhand. Den information vi har gett är att varje antagningsprov innehåller två delar.

Examensarbeten

Studenterna i  utbildningen skriver ett examensarbete på 30 YH poäng som de baserat på sina praktiska kunskaper under LIA perioden. Alla har inte valt att publicera men några av dem finner du här på sidan.

En mindre studie i om en hund kan främja elevers matematiska färdigheter när aktiviteterna mellan hund och elev sker genom fjärrundervisning.

Abstrakt
Att insatser med hundar i skolverksamhet, hundunderstödd pedagogik, kan ge effekter på till exempel elevers utveckling av läsförmågan, på elevers motivation och välmående hos elever vet vi sedan tidigare studier och uttalanden från arbetande skolhundsteam. I denna studie undersöks om hundunderstödd pedagogik kan bidra till att stärka elevers matematiska förmågor när interaktionen mellan hund och elev sker via dator online. Att kunna bedriva aktiviteter på digital väg skulle kunna vara ett alternativ i tider av pandemi, vid allergi hos elev eller personal, eller när elev är hemmasittande.

Genom lättsamma och lustfyllda aktiviteter mellan hund och elev via Teams genomfördes insatser i syfte att utveckla elevernas förmåga att beräkna tiokamraterna och talkamraterna inom talområdet 0–12, och för en elevs del, bli mer säker på multiplikationstabellerna 1–5. Efter insatserna av hunden online under en 6 veckorsperiod genomfördes intervjuer med de tre deltagande eleverna, elevernas vårdnadshavare och elevernas speciallärare. Dessutom genomförde eleverna en och samma matematikdiagnos före och efter insatserna med hunden så att en jämförelse skulle kunna ske av diagnosernas resultat efter hundens aktiviteter med eleverna.

Resultatet av studien är att eleverna uppvisade en glädje när de arbetade med hunden, eleverna ökade sin snabbhet vid sina beräkningar av tiokamrater och talkamrater och eleverna förändrade sitt sätt att göra beräkningar, de ”bara räknade” som specialläraren uttryckte det och hos en av eleverna blev det inte längre nödvändigt att räkna med fingrarna. Eleverna visade dessutom ett större intresse för att arbeta med matematik när de arbetade med hunden och eleverna kunde också hålla fokus och koncentrera sig på sitt arbete under längre tid när de arbetade med hunden. Hunden som en pigg glädjespridare som utför lekfulla övningar såsom att slå tärning och hämta och välja arbetsuppgifter tillsammans med eleven kan vara en av faktorerna till studiens resultat.

Att arbeta med en hund är annorlunda och spännande och kan leda till ökat intresse hos eleven att arbeta med uppgifter. Ytterligare förklaringar till resultaten kan vara att arbetsuppgifterna och arbetssättet inte är såsom undervisningen brukar vara, att eleverna möter en annan lärare med en pedagogisk syn att arbeta med glädje, ha tydliga mål och att bygga upp en god relation, och att läraren och elevernas speciallärare har en god samverkan.

Slutsatsen av studien är att hundens insatser med lekfulla arbetsuppgifter och aktiviteter i interaktion med eleverna, vilka har skett online via Teams, tillsammans med lärarens pedagogiska synsätt kan vara faktorer som bidragit till studiens resultat.
Nyckelord: skolhund – AAI – AAE – AAA – hundunderstödd pedagogik – online – distansundervisning – fjärrundervisning – Teams – matematik – pedagogik

Ladda hem rapporten: ”Helt plötsligt är inte fingrarna de viktigaste utan att göra med Signe!”

Abstrakt

Syftet med denna studie var att undersöka om närvaron av en skolhund under lästräning kan öka en elevs förmåga till läsförståelse och samtidigt öka motivationen för skolan i allmänhet.

Tidigare forskning har visat att hundunderstödd pedagogik kan ha en rad goda effekter på elever som läser för en hund, där hunden står för en icke-dömande atmosfär. I närvaron av en hund lugnas aktiva elever och de mer tillbakadragna lockas fram i sociala interaktioner, motivationen för skolarbete stärks hos eleverna och oxytocin frisätts i kroppen.

Resultaten från observationer under lästräningen, svar på enkäter från elev och dess lärare samt en intervju med den speciallärare som varit involverad i projektet pekar alla åt samma håll: närvaron av hunden har gett eleven en ökad motivation för skolan och ger effekter även då hunden inte är närvarande. Läshastigheten och läsförmågan hos eleven har ökat. Läsförståelsen har bedömts som god genom gemensamma reflektioner kring texterna med den deltagande
eleven.

Nyckelord: Skolhundspedagog, resurspedagog, skolhund, läshund, läsning, läsförståelse, läsinlärning, motivation, hundunderstödd pedagogik.

Ladda ner rapporten här: Kan en skolhund öka läsförståelsen och motivationen för skolan?

Abstrakt
Examensarbetets syfte har varit att undersöka tankar om skolhund och om/eller hur hunden kan vara bra för barns lärande samt vilka förtjänster, hinder och svårigheter det kan finnas.

I undersökningen fick all personal på en skola frågan om de tror att en skolhund kan ha positiv effekt på elevernas lärande. Ca 83 % trodde detta. Vårdnadshavarna på samma skola fick frågan om en skolhund kan hjälpa eleverna i skolan, 86 % svarade ja till detta.

I undersökningen har fem elever i grundsärskolan/grundskolan deltagit i hundunderstödd pedagogik under 4-6 tillfällen. De har studerats för att sedan
tillsammans med vårdnadshavare var för sig besvara en enkät om insatsen. Elevernas pedagoger har också svarat på en enkät om de upplevde någon positiv förändring.

Resultatet visade att under insatsen upplevde eleverna en ökad motivation att komma till skolan samt att genomföra skolarbetet. Vårdnadshavare och pedagoger upplevde positiv förändring för eleven vad gäller motivation, trygghet och trivsel, humör och beteende samt viss förändring gällande socialt samspel. Pedagogerna uttryckte att insatsen endast varit vid ett fåtal tillfällen och att det troligtvis hade visat större positiv förändring om eleverna fått träffa skolhunden vid fler tillfällen.

Hinder och svårigheter som vårdnadshavare uttrycker är främst allergier och rädsla för djur.

Jag har i mitt arbete också valt att bidra med kunskap om sociala tjänstehundar, beskriva arbetet med hundunderstödd pedagogik och relationen människa – djur.

Nyckelord
hund i skolan, skolhund, hundunderstödd pedagogik (hundassisterad pedagogik), motivation, social tjänstehund, oxytocin, KASAM, pälsdjursallergi.

Ladda hem rapporten: En skolhund för alla?

Abstrakt

Studien är ett examensarbete vid Yrkeshögskolan och Svenska Terapihundskolan och Yrkeshögskolan i Strömsholm, som utförts och sammanställts år 2021. Tre elever deltog i studien från årskurs 1 sista del och över sommarlovet.

Frågeställningen inför studien var följande:
Kan en social tjänstehund inverka på elevernas läshastighet?
Ökar elevernas avkodningsförmåga då de inte blir bedömda av hunden?
Kan läslusten och självkänslan påverkas genom läsning med hund?

Med hjälp av listläsningstest och ljudupptagning har studien sökt få klarhet i elevernas läsning med en social tjänstehund som stöd. Studien har använt sig av kvantitativ forskning. Resultatet visar att listläsningstesten skiljer sig mellan eleverna beroende på var de befinner sig i sin läsutveckling. Ljudupptagningens resultat vid textläsning visar en ökning av antal lästa ord vid de båda testtillfällena. Studiens resultat pekar på en procentuell ökning av läshastigheten. Eleverna uteblev aldrig från något tillfälle med hunden, trots att alla inte var motiverade för att läsa så gjorde de det tillsammans med hunden.

Nyckelord: läsa med hund, läshastighet, avkodning, läslust, hundassisterad pedagogik,
kvantitativ studie.

Ladda hem rapporten här: Hundens inverkan på läshastighet hos elever

Abstrakt

Närliggande forskning visar att elever som arbetar med en skolhund blir lugna med hjälp av oxytocinet som framkallas när de rör vid varandra, varpå stress minskar, fokus ökar och sammantaget blir eleverna mer motiverade till inlärning. Alla skolor borde därför ha en skolhund i klassrummet hela dagarna kan man tycka. Men en social tjänstehund ska inte arbeta mer än cirka 10 timmar per vecka. Denna studie undersöker därför om hundunderstödd pedagogik kan motivera elever utan att hunden är i klassrummet. I huvudsak används kvalitativ metod i jämförelsen av två urvalsgrupper; en som arbetat med att skriva berättande texter tillsammans med hunden och en grupp som genomförde likadan skrivundervisning med enbart författaren. Arbetet utfördes i årskurs 2 våren 2021.

Sammantaget bekräftar resultatet att hundunderstödd pedagogik bidrar till lugnare elever som blir mer motiverade att klara av svårigheter. Samtidigt utvecklas färdigheter inom närminne och socialt samspel. Att skriva med och till hunden upplevs som lustfyllt. Överlag fördjupade och ökade 22 av 23 deltagare i studien sin kunskap om berättande texter. Resultatet indikerar att de goda resultaten förstärks och framträder tydligare hos de elever som har en utbildad hund närvarande, men kanske inte i den höga grad man kanske väntat sig. Det går nämligen även bra att påverka elevernas inlärning med hundunderstödd pedagogik även på andra sätt – så länge eleverna redan har en relation med hunden och om pedagogens lärstil är uppmuntrande. Med hjälp av skolhundens samtalsmetodik skapas undervisning där eleverna blir sedda och bekräftade och där den ibland så välbehövliga magin kan skapas trots att hunden är hemma.

Detta resultat är av stor betydelse inte minst för arbetsvillkoren för sociala tjänstehundar samt öppnar upp nya metoder för skolhundspedagoger i sitt arbete med elevernas måluppfyllelse. Allra mest ökar kunskapen för de elever som har skrivsvårigheter, i min studie såväl som i tidigare forskning. Detta bör inspirera såväl rektorer och politiker när de ska ta beslut kring elevers tillgång till specialpedagogiska insatser.

Sökord:
skrivinlärning, skrivundervisning, berättande text, skolhund, pedagoghund, kompishund, terapihund, fadderhund, läshund, bokhund, resurshund, social tjänstehund, hundassisterad, hundunderstödd, animal-assisted, skolhundspedagog.

Ladda hem rapporten här: Hundunderstödd pedagogik i tidig skrivinlärning

Abstrakt
Alla barn och elever tar till sig lärdom på olika sätt. För vissa barn och elever är det lättare än
för andra. Enligt skollagen skall alla barn och elever ha rätt att lära sig kunskaperna efter sin
egen förmåga och egna förutsättningar för att klara av grundskolans olika kurser efter
läroplanen för att komma vidare till gymnasiet och skaffa sig en adekvat utbildning för yrket
de sedan drömmer om att jobba med när det blir vuxna. Många pedagoger på de olika
grundskolorna jag gjorde mina lärande i arbete (LIA) veckor uppfattade jag så som att de
flesta pedagoger och övrig skolpersonal är öppna för nya metoder gällande inlärning av
kursmålen enligt aktuell läroplan. Lite bakgrundsinformation genom fysiska intervjuer och
frågepapper har respondenterna fått information om skolhundar som arbetar i skolans
verksamheter med mest elever i årskurserna f – 6. Många av svaren handlade om att eleven
får en viss trygghet att jobba tillsammans med en skolhund samt att lärmiljön blir
gynnsammare för det flesta elever. Jag använde mig av kvalitativ forskningsmetod med att
själv närvara och se och höra med egna ögon och öron samt ställa frågor till olika personer
som arbetar på dessa skolor och frågeformulär där respondenten kunde svara när de hade
möjlighet då det inte alltid fanns utrymme för annat än deras normala arbetsuppgifter.
Skolhundarna har genom åren hjälpt många olika elever runt om i landet med att klara av
skolgången när det har fått ta del av undervisning med hund genom så kallat hundassisterad
pedagogik (HAP). Det visar tidigare gjord forskning i ämnet särskilt för elever med
problematiskt skolgång, som har återkommit tillbaka till skolan igen med hjälp av en
skolhund, då de elever får en slags uppgift att komma till under dagen där skolhunden visar
hur den exempelvis kan sitta med och läsa med eleverna samt följer läroplanens uppgifter för
årskurserna. Tidigare forskning visar att Sociala tjänstehundar, skolhundar behövs i skolan.

Nyckelord: Djurassisterad pedagogik DAP, Hundassisterad Pedagogik HAP,
Pedagogik, Specialpedagog, Resurspedagog, Svenska Terapihundskolan HUI
Hundunderstödda insatser, Skolhundar

Ladda hem rapporten här: En liten studie om skolhundar i grundskolan